Aktuelt

Barndomstraumer fører til økt risiko for rusmisbruk hos barn og unge

26. april disputerer Helle Håve Stangeland med sin avhandling om barndomstraumers betydning for utvikling av psykisk sykdom og rusmisbruk blant barn og unge. Stangeland finner blant annet at det å bli utsatt for barndomstraumer som vold, seksuelle overgrep og mobbing øker risikoen for å utvikle ulike typer psykiske lidelser og problematisk alkoholbruk.

Helle Håve Stangeland disputerer ved institutt for klinisk medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Psykisk sykdom og rusmisbruk er to av de største helseutfordringene blant barn og unge. Likevel finnes det få store studier som har sett på omfanget av disse, og i hvilken grad det å bli utsatt for barndomstraumer øker risikoen for å utvikle dem.

Portrettfoto av Helle Stangeland
Helle Stangeland Foto: NKVTS/Kristoffer Sandven

I sin avhandling Psychiatric disorders, prescription drugs, and substance misuse in children and young people: An investigation into the role of childhood trauma har Helle Stangeland og medarbeidere studert norske barn og unges bruk av reseptbelagte medisiner for smerter, angst og søvnproblemer, alkohol, og utvikling av psykiske lidelser (inkludert avhengighetslidelser) gjennom 17 år (2004-2021), ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), Legemiddelregisteret, og Norsk pasientregister.

Stadig flere bruker sovemedisiner

De fant at mange barn og unge søker hjelp i spesialisthelsetjenesten grunnet psykiske lidelser, og at bruken av flere reseptbelagte medisiner har økt i yngre aldersgrupper over tid.

Flere ungdom og unge voksne bruker vanedannende smertestillende, som opioider og gabapentinoider, og andre smertestillende, som Paracet, i dag sammenlignet med i 2004. I tillegg har bruken av sovemedisiner, som melatonin, økt betraktelig blant barn fra 5-årsalderen.

Funnene viser også at 1 av 8 unge voksne rapporterer om problematisk alkoholbruk.

Økt kunnskapsbehov

Videre fant studien at det å bli utsatt for barndomstraumer øker risikoen for å utvikle ulike typer psykiske lidelser, og flere typer psykiske lidelser, ofte kalt komorbiditet. Spesielt var interpersonlig vold, som fysisk vold, seksuelle overgrep, og mobbing, forbundet med økt risiko, og det å oppleve flere typer interpersonlig vold økte risikoen ytterligere.

Oppsummert viser studien at barndomstraumer er en viktig, transdiagnostisk risikofaktor for problematisk alkoholbruk, isolerte psykiske lidelser, og komorbiditet, som bør hensyntas i forebygging og behandling. Funnene understreker også behovet for økt kunnskap om bruk av reseptbelagte medisiner for å sikre trygg og effektiv forskrivning til barn og unge.

Disputasen er åpen for alle.

Sted: Universitetet i Oslo, auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Dato: 26. april kl. 13.15.