Aktuelt

Du har plikt til å hindre vold

Visste du at du har en lovpålagt plikt til å hindre vold og overgrep dersom du får kjennskap til det? Det vil en kampanje nå gjøre flere oppmerksomme på.

– Vi har alle en plikt til å søke å forhindre at alvorlige straffbare handlinger skjer, både som yrkesutøvere med taushetsplikt, og som privatpersoner.

– Å varsle om alvorlige lovbrudd kan forhindre handlinger som vil kunne gå ut over menneskers liv og helse, sier Gry Stordahl, prosjektleder for kampanjen plikt.no ved NKVTS.  Kampanjen skal øke folks kunnskap om avvergingsplikten.

Lite kjent

Plikten Stordahl refererer til, er lovfestet i straffelovens paragraf 196. Der står det blant annet at enhver er forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått». Avvergingsplikten gjelder for 45 straffebestemmelser, og 11 av disse dreier seg om vold og overgrep.

– Vi vet at avvergingsplikten er lite kjent. Manglende kunnskap om, og ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten, kan i verste fall føre til at utsatte ikke får nødvendig hjelp i tide. Det kan også skape utfordringer i samarbeid mellom forskjellige fagpersoner og yrkesgrupper, sier Stordahl.

Med bakgrunn i dette har Justis- og beredskapsdepartementet gitt dinutvei.no ved NKVTS oppdraget om å øke folks kunnskap om avvergingsplikten.

Plikt.no

– Å finne ut når, og ved hvilke lovbrudd, du har avvergingsplikt etter straffeloven, kan være utfordrende. Derfor har vi opprettet en nettside som heter plikt.no, som er ment som en guide eller veiviser i situasjoner der du lurer på om du kan ha avvergingsplikt, forteller Stordahl.

plikt.no ligger det informasjon om avvergingsplikten ved vold og overgrep. Det finnes også en animasjonsfilm som forklarer når du har avvergingsplikt.

– Når noe får et tragisk utfall, stilles ofte spørsmålet «kunne dette vært avverget?». Kjennskap til avvergingsplikten kan redde liv og helse, sier Stordahl.

Gjelder alle

Stordahl forteller at avvergingsplikten gjelder oss alle. Hvis du unnlater å avverge et alvorlig lovbrudd, kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år. Plikten er individuell og gjelder like mye for yrkesutøvere som for privatpersoner.

Til yrkesutøvere som tenker at varsling til politi er arbeidsgivers ansvar, har hun en presisering.

– Om du er fagperson og har kolleger eller en overordnet som ikke deler din oppfatning av at et alvorlig lovbrudd vil skje, har du fortsatt plikt til å søke å avverge hvis du selv mener det mest sannsynlig vil skje, sier hun.

Hva da med taushetsplikten?

Målgruppene for denne kampanjen er yrkesutøvere med taushetsplikt. De kan komme i situasjoner der de er usikre på om de skal varsle, særlig dersom den utsatte ikke vil.

– Avvergingsplikten går foran taushetsplikten. Du har ikke brutt taushetsplikten hvis du varsler når du vet eller tror at det er fare for liv og helse. Sjekk ut nettsiden plikt.no for tips til hvordan du kan avverge på tryggest mulig måte for den det gjelder, sier Stordahl.

Ansatte i oppvekst- og omsorgsyrker først

NKVTS fokuserer på å nå ut til ansatte i utdanningssektoren, samt helse- og omsorgstjenesten.

– Mange ansatte i disse yrkesgruppene kan komme til å få kjennskap til volds- og overgrepssaker. Det er derfor svært viktig at de kjenner til og er oppmerksomme på avvergingsplikten, sier Stordahl.

Fra 2020 utvides målgruppen for kampanjen til også å omfatte privatpersoner i befolkningen generelt.

Flere undersøkelser viser at plikten er ukjent for folk

  • En undersøkelse Bufdir gjennomførte i 2018, viser at 74 prosent av befolkningen ikke kjenner til avvergingsplikten. En av ti ansatte i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO/AKS) kjenner ikke plikten og vet ikke hva den innebærer.
  • En innsiktsanalyse gjennomført av dinutvei.no ved NKVTS viste også at få har kjennskap til avvergingsplikten. Den var ikke på pensum i utdanningene, og var ikke løftet opp som et tema ved arbeidsplassen.
  • Også den offentlige utredningen «Svikt og svik», NOU 2017: 12 viser at det er forvirring i tjenestene rundt ulike plikter, også plikten til å avverge. Utredningen er resultat av en gjennomgang av alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt.