Aktuelt

Lettere arbeidsdag med handlingsplaner mot vold

– Kommunene har en plikt til å sørge for en helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging for utsatte for vold i nære relasjoner, deres pårørende og voldsutøvere, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Portrett av Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Regjeringen har siden 2008 anbefalt norske kommuner å ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Likevel mangler fremdeles over 60 prosent av norske kommuner fungerende planverk.

– Regjeringen vil styrke innsatsen mot vold i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å utvikle og ta i bruk handlingsplaner for å sikre et mer helhetlig og sammenhengende tilbud. Bruk av kommunale handlingsplaner er et viktig virkemiddel for å samordne den lokale innsatsen, sier ministeren.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Har laget tre handlingplaner mot vold

Vegard Halvorsen er SLT-koordinator i Indre Østfold kommune. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Indre Østfold er en ung kommune som ble opprettet ved sammenslåing av fem mindre kommuner i 2020. Kort tid etter sammenslåingen startet arbeidet med utvikling av en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

– Vi var i den heldige situasjonen at både fagfolk og politikere ønsket en handlingsplan for å kartlegge tilbudet i den nye kommunen. Handlingsplanen skulle gi oss oversikt over omfanget av voldsproblematikken i kommunen og eksisterende tiltak, samt behov for nye tiltak, sier Halvorsen.

Voldsforebyggende team tok initiativ til og fikk oppgaven å lage handlingsplan. Der inngikk krisesenterledelsen, minoritetsrådgiver fra videregående opplæring, SARA-koordinator fra politiet, samt representanter fra helsefeltet og oppvekstfelt og SLT-koordinatoren.

Portrettfoto av Vegard Halvorsen, SLT-koordinator i Indre Østfold kommune.
Vegard Halvorsen.
Foto: Smaalenenes avis

Stående applaus

Handlingsplanen ble vedtatt på kommunestyremøte i oktober 2021, året etter at arbeidet ble påbegynt.

– Det er første og eneste gang jeg har opplevd at et slikt innlegg har fått applaus av politikerne i kommunestyret. Det sier mye om hvor viktig temaet er og hvor mange som kan være berørt av vold, sier Halvorsen.

Han mener det har vært et suksesskriterium at de hadde med dedikerte mennesker i arbeidsgruppen med planen, ikke bare folk i strategiske posisjoner.

Fikk kyndig hjelp

Halvorsen har vært involvert i utarbeiding og fornying av tre kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. To av disse for tidligere Askim kommune. Ved alle anledninger har de søkt hjelp hos RVTS (De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

– Lill Tollerud fra RVTS Øst var uvurderlig som ressurs å ha med i arbeidsgruppen. Hun er et råskinn av en fagperson og veldig viktig for å drive prosessen fremover, sier Halvorsen.

Han har også støttet seg til Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Etter omfattende endringer i lovgivningen de siste tre årene er veilederen, som skal hjelpe kommunene i arbeidet med å utvikle lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, nå kraftig revidert, mer pedagogisk strukturert og visuelt oppgradert.

Praktisk hjelpemiddel

Portrett av Geir Borgen
Geir Borgen er prosjektleder for veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Foto: NKVTS/Kristoffer Sandven

Geir Øyvind Borgen, prosjektleder i NKVTS og ansvarlig for veilederen, oppfordrer alle kommuner til å ha lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

– Handlingsplanen bidrar til at kommunens innsatser og ressurser koordineres og utnyttes best mulig. Denne veilederen er et praktisk hjelpemiddel for kommuner som skal utarbeide kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sier Borgen.

Arrangerte fagsamling

For å skape oppmerksomhet om handlingsplanen og bevissthet i kommunen om vold i nære relasjoner, har Indre Østfold kommune laget e-læringsprogrammer for oppvekstfeltet, med 1800 ansatte. De har også arrangert fagsamling der ansatte blant annet i skole, barnehage og barnevern deltok.

– På fagdagen fikk alle ansatte opplæring om vold i nære relasjoner; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Vi fikk skapt bevissthet for at vold i nære relasjoner er et kjempeproblem, og samtidig gitt opplæring i hvordan handlingsplanen og tiltakskort kan brukes. Det har vært viktig for at handlingsplanen skal bli tatt i bruk og ikke bli liggende i skuffen, sier Halvorsen.

Han mener det har vært avgjørende at temaet vold i ære relasjoner har vært høyt på agendaen på ledernivå i kommunen.

– Å spre informasjon om at ledende roller er opptatt av temaet har vært viktig for oppmerksomhet og engasjement nedover i kommuneorganisasjonen, sier Halvorsen.

Avgjørende for effektivt arbeid

– Om kommunen ikke hadde hatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hadde vi vært et helt annet sted enn vi er i dag. Da hadde ansatte i ulike posisjoner måtte lete mye mer for å finne frem i systemet. Vi som jobber i sentrale stillinger knyttet til voldsarbeid hadde fått mange flere henvendelser fra enkeltpersoner med spørsmål om hvordan de skulle gått frem i bestemte situasjoner. De hadde lurt på hvem de skulle tatt kontakt med og hvordan de skulle legge opp samtaler, med videre. Alt det gir handlingsplanen svar på, sier Halvorsen.

 

Fakta:

  • Kommunene har plikt til å sørge for en helhetlig og individuelt tilpasset oppfølging for utsatte for vold i nære relasjoner, deres pårørende og dem som utøver vold.
  • En kartlegging gjennomført av NKVTS i 2019 viste at bare 40 prosent av norske kommuner hadde lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
  • Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er utviklet av NKVTS i samarbeid med representanter fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Alternativ til vold (ATV), Kirkens bymisjon, Redd Barna og TryggEst.
  • Veilederen er utviklet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Revideringen av veilederen er tiltak 21b i den nasjonale handlingsplanen «Frihet fra vold» (2021-2024).
  • Her finner du veilederen: https://komplan.nkvts.no

Bilde av Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.