Aktuelt

Terror gir hodepine

Å oppleve terror kan øke risikoen for migrene og hodepine. Oppfølging av overlevende etter massakren på Utøya 22. juli 2011, viser at de som overlevde er mer utsatt for hyppig migrene og annen hodepine. Hyppig hodepine kan føre til fravær fra jobb og skole.

Tekst: Synne Øien Stensland, barnelege og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus, OUS.

Økt sjanse for hodepine blant ungdom som overlevde massakren på Utøya

Ungdommene som overlevde massakren på Utøya hadde omtrent fire ganger økt sjanse for å ha migrene og tre ganger økt sjanse for spenningshodepine sammenlignet med ungdom som ikke hadde vært utsatt for terror.

Fire til fem måneder etter terroren hadde nesten halvparten av jentene (49 av 109) og 15 % av guttene (16 av 104) som overlevde ukentlig eller daglig hodepine, sammenlignet med 13 % blant jenter og 4 % blant gutter som ikke var utsatt for en slik hendelse. De som overlevde terroren hadde altså mye oftere daglig eller ukentlig hodepine enn andre ungdommer. Disse funnene forble så å si uendret etter justering for skade, kjønn, tidligere fysisk vold eller seksuelle overgrep og psykiske vansker eller uro.

Studien er publisert i online-utgave av Neurology®, det medisinske tidsskriftet til American Academy of Neurology 13.desember, 2017.

Vi vet mye om de psykologiske effektene av terrorangrep, men lite om de fysiske konsekvensene

Vår studie viser at en ekstremt voldelig enkelthendelse kan føre til pågående lidelse med hyppig migrene og annen hodepine. Slik hyppig hodepine er forbundet med fravær fra jobb og skole.

Overraskende omfang av hodepine

Vi mistenkte at de som overlevde terroren kunne streve mer med hodepine enn andre ungdommer, – også utover det vi kunne forvente ut fra psykiske vansker og andre kjente risikofaktorer. Likevel var det veldig overraskende at de var så plaget.

Implikasjoner for praksis

Det at ungdommene i så stor grad var plaget av alvorlig og hyppig hodepine antyder at vi må finne gode måter å hjelpe folk rett etter terror og andre ekstreme voldshendelser for øke sjansen for tilheling. Gode tiltak i tidlig fase – før hodepinen blir kronisk – kan være avgjørende.

Om studien

Studien involverte ungdom som alle opplevde og overlevde terroren, mange mistet venner, eller risikerte å drukne mens de prøvde å unnslippe øya. Under massakren på Utøya 22.juli 2011 ble 69 personer drept og 33 alvorlig såret.

De 495 som overlevde terroren på Utøya ble invitert til å delta i Utøya-studien, hvorav 358 var ungdom, mellom 12 og 20 år. Av ungdommene deltok 213 i studien, hvorav seks prosent hadde vært innlagt på sykehus grunnet skuddskader. Gjennomsnittsalderen blant ungdommene som deltok i studien var 18 år. Ungdommene ble intervjuet for første gang fire til fem måneder etter angrepet om aktuelle helseplager og en rekke andre ting. De som hadde behov for økt helsehjelp fikk hjelp til å kontakte aktuelle instanser for videre oppfølging og behandling. Svarene ungdommene ga i intervjuet om hodepine type og frekvens ble sammenlignet med svarene til 1.704 unge av samme kjønn og alder som ikke hadde opplevd terror, fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

En begrensning av studien var den lavere responsraten blant overlevende med høye symptomnivåer, noe som kan ha ført til en underestimering av risiko.

Studien ble støttet av Helsedirektoratet og Norges forskningsråd.

Hvis du vil vite mer om hodepine, kan du gå til www.aan.com/patients.

The American Academy of Neurology er verdens største sammenslutning av nevrologer og nevrovitenskapsfagfolk, med over 34.000 medlemmer. Foreningen er dedikert til å fremme den høyeste kvalitet innen pasient-sentrert nevrolog-omsorg. En nevrolog er en lege med spesialisert trening i å diagnostisere, behandle og ta hånd om lidelser i hjernen og nervesystemet som Alzheimers sykdom, hjerneslag, migrene, multippel sklerose, hjernerystelse, Parkinsons sykdom og epilepsi. For mer informasjon om American Academy of Neurology, besøk http://www.aan.com eller finn oss på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn og YouTube.