Topic:

Custody and visit arrangements

In later years, there has been an increasing focus on children who are living with violence in the family. This has given rise to amendments to the Children’s Act, with the purpose of giving children better protection against violence and abuse.

 
2014 This project has been completed 2023

Project Manager

The goal of this project is to investigate the impact that these amendments have made in terms of legal practice with regard to issues of custody and place of residence for children after divorce.
Any observable changes in legal practice will be explored on the basis of the rulings made by the Court of Appeal for the years 1998-2000, 2006-2007 and 2012, 2014 and 2015. For the years 1998-2000, a previous analysis of legal practices related to child custody is available (K. Skjørten: Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker [Notions of abuse in child custody cases] Tidskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål nr. 3-4/2004). The results from this study will now be compared to analyses of more recent material from the courts, after the latest amendments to the Children’s Act that are directly relevant to cases involving alleged abuse.

Publications

Skjørten, K. (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene – fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 95-114. doi:10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02

K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak [Violence in close relationships – perspectives, consequences and measures] Norwegian only. Universitetsforlaget.

Karlsen, M., & Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Skjørten, K. (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 195-214). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019

Skjørten, K., & Sandberg, K. (2019). Children’s participation in Family Law proceedings. In M. Langford, M. Skivenes & K. H. Søvig (Eds.) Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? (pp. 300-331). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215031415-2019

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. In K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (pp. 13-29). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-01

Ravn, A. K. L., & Skjørten, K. (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven [Child custody cases: Supervised visit-arrangements for children and parents] Norwegian only. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 14(2), 201-221. doi:10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06

Skjørten, K. (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. In I. Ikdahl & V. B. Strand (Red.) Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier (pp. 167-182). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold. In R. Førde, M. Kjelland & U. Stridbeck (Red.) Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse (pp. 421-434). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2016). Når samvær ikke er til barnets beste [The best interest of the child in custody cases with no contact between the child and one of the parents] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 108-123). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., Hauge, M. I., Langballe, Å., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Å se det utsatte barnet [Discover the vulnerable child] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 93-107). Universitetsforlaget.

Skjørten, K. (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. In A. Hellum & J. Köhler-Olsen (Red.) Like rettigheter – ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv (pp. 173-193). Gyldendal Juridisk.

Skjørten, K. (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt(4), 107-109.

Skjørten, K. (2014). Foreldretvister – og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 12(2).

Skjørten, K. (2013). Children’s voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family, 27(3), 289-309.

Skjørten, K. (2010). Barns meninger om samvær. In A. T. Kjørholt (Red.) Barn som samfunnsborgere – til barnets beste? (pp. 89-110). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., & Barlindhaug, R. (2007). The involvement of children in decisions about shared residence. International Journal of Law, Policy and the Family, 21(3), 373-385.

Skjørten, K., Barlindhaug, R., & Lidén, H. (2007). Delt bosted for barn. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2005). Samlivsbrudd og barnefordeling. Gyldendal Akademisk.

Skjørten, K. (2004). Forståelser av overgrep i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål(3-4), 150-171.