Employees
Langballe, Åse

Langballe, Åse

Retired Researcher II / dr. polit., special needs teacher
Unit: Section for Trauma, catastrophes and forced migration - children and youths
Telephone: 975 92 190

Areas of Expertise

– communication with children

– children as witnesses

– sexual abuse of children

– pedagogical and psychological counselling

Projects

Scientific articles and chapters

Langballe, Å., Nilsen, L. G., & Schultz, J. H. (2019). Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser. In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 125-140). Gyldendal Akademisk.

Schultz, J. H., Røkholt, E. G., Skarstein, D., Strøm, I. F., & Langballe, Å. (2019). Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever – Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya? In G. Dyb & T. K. Jensen (Red.) Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer (pp. 106-117). Gyldendal Akademisk.

Jakobsen, K. K., Stridbeck, U., & Langballe, Å. (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge. Tidsskrift for strafferett, 18(2), 74-101. doi:10.18261/issn.0809-9537-2018-02-02

Jakobsen, K. K., Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Trauma-exposed young victims: possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview. Psychology, Crime and Law, 23(5), 427-444. doi:10.1080/1068316X.2016.1269903

Langballe, Å., & Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in Norwegian Barnahus. In J. Susanna, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Eds.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model (pp. 165-183). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-58388-4_8

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). ‘I couldn’t tell such things to others’: Trauma-exposed youth and the investigative interview. Police Practice & Research, 18(1), 62-74. doi:10.1080/15614263.2016.1229185

Laugerud, S., & Langballe, Å. (2017). Turning the Witness Stand into a Speaker’s Platform: Victim Participation in the Norwegian Legal System as Exemplified by the Trial Against Anders Behring Breivik. Law & society review, 51(2), 227-251. doi:10.1111/lasr.12268

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2016). Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep – samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe. In K. E. Mevik, O. G. Lillevik & O. Edvardsen (Red.) Vold mot barn. Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger (pp. 117-134). Gyldendal Akademisk.

Røkholt, E. G., Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016). Negotiating a new day: Parents’ contributions to supporting students’ school functioning after exposure to trauma. Psychology Research and Behavior Management, 9, 81-93. doi:10.2147/PRBM.S97229

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016). Læringssamtalen – læreren som ressurs for traumatiserte elever. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 220-236). Universitetsforlaget.

Skjørten, K., Hauge, M. I., Langballe, Å., Schultz, J. H., & Øverlien, C. (2016). Å se det utsatte barnet [Discover the vulnerable child] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 93-107). Universitetsforlaget.

Schultz, J. H., Langballe, Å., & Raundalen, M. (2014). Explaining the unexplainable: designing a national strategy on classroom communication concerning the 22 July terror attack in Norway. European Journal of Psychotraumatology, 5(22758). doi:10.3402/ejpt.v5.22758

Davik, T., & Langballe, Å. (2013). “Du får bare gjøre så godt du kan..” Utfordringer og dilemmaer ved avhør av barn i førskolealder. Lov og Rett, 52(1), 3-20.

Langballe, Å. (2011). Avdekking av vold og overgrep mot barn. Samtalen med barnet. Barn i Norge.

Langballe, Å. (2007). Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, og påliteligheten i barns utsagn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 868-877.

Langballe, Å., Gamst, K. T., Raundalen, M., & Øvreeide, H. (2006). En dialogisk tilnærming til kommunikasjon med barn. In Samtaler med små barn etter Barneloven (pp. 34-37). Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Books and dissertations

Gamst, k. T., & Langballe, Å. (2004). Barn som vitner. En empirisk og teoretisk studie av kommunikasjon mellom avhører og barn i dommeravhør. Utvikling av en avhørsmetodisk tilnærming. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo. (Dissertation).

Reports

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 [But what are they actually meant for?” The Utøya Survivors’ Experiences with the State Compensation Scheme
]
Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2016).

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G. S., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., . . . Øverlien, C. et al. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge. Kunnskapsstatus. Revidert 2011 [Sexual and physical abuse of children and adolescents. A review: Revised 2011. ] Norwegian only.

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer [Dialogical communication with children: How to talk with children about sensitive subjects.] Norwegian only. NKVTS.

Langballe, Å., Gamst, K., & Jabobsen, M. (2010). Den vanskelige samtalen. Barneperspektiv på barnevernarbeid. Kunnskapsbasert praksis og handlingskompetanse, [The challenging dialogue. Child’s perspective on child welfare protection services. Scientific based practice and practical skills.
]
Norwegian only.

Gamst, K. T., Langballe, Å., Raundalen, M., & Øvreeide, H. (2006). Samtaler med små barn etter Barneloven. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

Other publications

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2017). Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning. Politiforum.

Nilsen, L. G., Langballe, Å., & Dyb, G. (2016 October). “Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya. Foredrag på Fem år siden 22. juli: Hva har vi lært?, Oslo.

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2016 May). Rett hjelp til rett tid. Ungdommens erfaringer fra møte med politi og skole etter massakren 22.juli 2011. Foredrag på Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt, Stockholm.

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2015). Barn og krisepregede nyheter i massemedia: Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse? .

Laugerud, S., & Langballe, Å. (2013 June). Terror Exposed Youth’ Experiences from the Legal Proceedings. Paper presented at Konferanse, Bologna.

Laugerud, S., & Langballe, Å. (2013 September). 22. juli-rettssaken. Utøya-ungdommenes opplevelse av rettssaken i et viktimologisk perspektiv. Foredrag på Konferanse, Oslo.

Langballe, Å., & Schultz, J. H. (2012 May). How did adolescents exposed to the Utøya massacre experience talking about the traumatic event in the police interview? What can we learn from their experiences?. Paper presented at 5th World Congress on Traumatic Stress Studies, Mexico City.

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2012 May). Traumatic stress and the capacity for learning; How youth exposed to the Utøya massacre are coping at school. Paper presented at 5th World Congress on Traumatic Stress Studies, Mexico City.

Langballe, Å., & Gamst, k. T. (2007). Se min kjole: Oda i dommeravhør. DVD og manual: Cynergi.