Høringssvar: ny lov om omsorgssentre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) leverte sitt høringssvar til forslaget om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. NKVTS mener lovforslaget svekker tilbudet til denne gruppen barn.

– Enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe som har opplevd store belastninger. Vi vet at et godt tilbud tidlig i ankomstfasen er viktig for å hindre alvorlige senskader hos traumatiserte barn og unge, og er bekymret for at lovforslaget om omsorgssentre vil svekke tilbudet til denne sårbare gruppen, sier Silje Mørup Ormhaug. Ormhaug er psykologspesialist og forsker ved NKVTS.

Sårbar gruppe

– I NKVTS sin studie av barn som var 15 år eller yngre da de kom til landet rapporterte de i gjennomsnitt at de hadde vært utsatt for 5,5 ulike traumatiserende hendelser før og underveis i flukten. Over halvparten rapporterte om så høye verdier av posttraumatiske stress-symptomer at de ville trenge behandling. Det er denne gruppen barn som vil bli rammet av det nye lovforslaget,  sier Ormhaug.

NKVTS har et stort forskningsmiljø med kunnskap om konsekvenser av vold og traumer hos barn, og har en pågående langvarig studie som har fulgt barn og ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere i 2011. Barna har blitt intervjuet på tre ulike tidspunkter. Tredje intervjurunde er i ferd med å avsluttes nå.

Stabile omsorgspersoner

I det nye lovforslaget legges det opp til at barna kan bo på avdelinger med lavere voksenandel enn omsorgssentrene har i dag, og at barna kan flyttes flere ganger i perioden mellom ankomst og bosetting.

– Vi vet at disse barna har behov for stabilitet, forutsigbarhet og psykososial støtte. Det er viktig med tilgjengelige og kompetente voksne som har tid til å gi dem omsorg og til å hjelpe dem med å håndtere tidligere opplevelser og sin nye hverdag. Vi er derfor bekymret for lovforslaget som åpner for flere brudd i barnas bosted og relasjoner, sier Ormhaug.

God oppfølging tidlig

I høringssvaret er NKVTS opptatt av at tidlig intervensjon og oppfølging fra ansatte med kompetanse på traumer er viktig for å forhindre utviklingen av mer alvorlige senvansker hos traumatiserte barn og unge.

– Foreløpig ser det ut til at det går bra med en del av de barna vi har fulgt siden 2011. De er godt integrert, snakker godt norsk og flere har fullført videregående skole. Men det er også en del som fortsatt har det vanskelig. Mange forteller at stabilitet og tilstedeværende voksenpersoner har vært og er svært viktig for dem. Vi er derfor bekymret for et lovforslag som fjerner stabiliteten og oppfølgingen fra kompetent fagpersonell, sier Ormhaug.

Høringssvar

Her kan du lese høringssvaret fra NKVTS til forslaget om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.

Høringssvar - forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (omsorgssenterloven) (PDF, 175.4KB)