Tema: Vold og overgrep

Kjønn, vold og parforhold

Kunnskapen om kvinner som utøver partnervold er begrenset, men i følge tallrike studier er forekomsten av slik vold omtrent den samme på tvers av kjønn. Andre studier har konkludert med at de fleste utøverne er menn. Dette prosjektet forfølger tematikken, og har samtidig til hensikt å undersøke hvordan partnervold er relatert til ulike individuelle egenskaper og til opplevd kvalitet av parforholdet

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektdeltaker

  • Pape, Hilde

Mål

Følgende problemstillinger står sentralt

  • Hva kjennetegner unge kvinner som utøver partnervold? Er de generelt mer aggressive enn andre, og skiller de seg eventuelt ut i så henseende på et tidlig tidspunkt i livet? Eller er volden ofte relasjonsspesifikk og utøves som respons på partneres fysiske maktbruk?
  • Hvordan er utøvelse av partnervold relatert til ulike livsstilsmarkører og til opplevd kvalitet av parforholdet?
  • Er partnervold i hovedsak et kjønnssymmetrisk fenomen eller er kvinner mer utsatt enn menn? Er måten volden blir kartlagt på bestemmende for hvilke resultater man får med hensyn til eventuelle kjønnsforskjeller?

Metode

Prosjektet baserer seg på statistiske analyser data fra spørreundersøkelser av normalbefolkningen. Det gjelder data fra den longitudinelle NOVA-undersøkelsen ”Ung i Norge” – der opplysninger om partnervold ble innhentet da deltakerne var tidlig i 20-årene (n≈2000; kumulativ svarprosent: 68%).Videre vil Osloundersøkelsen ”Den skjulte volden” ligge til grunn for analyser som dreier seg om partnervold blant voksne (n≈4300; responsrate: 56%).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater