Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Tilgjengelighetskartlegging

NKVTS har i oppdragsbrevet for 2007 fått i oppgave å følge opp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets kartlegging av tilgjengelighet ved krisesentrene i forbindelse med at krisesentrene skal lovhjemles.

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

 • Sogn, Hanne
 • Olsvik, Vigdis Mathisen
 • Jonassen, Wenche

Mål

 • Krisesenterbrukernes behov per i dag, inkludert brukergrupper med særlige behov – det vil si barn og unge, personer med nedsatt funksjonsevne, utenlandsk opprinnelse etc. – som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel og/eller kjønnslemlestelse
 • Krisesentertilbud per befolkningsenhet
 • Geografisk nærhet
 • Bemanningskrav
 • Potensielle brukergrupper, inkludert menn

NKVTS har fått i oppgave å gi en anbefaling om minimumskrav/minstestandarder, samt å anbefale krav for krisesentervirksomheten med sikte på å oppnå et landsdekkende og likeverdig tilbud.

Metode

Utredningen vil ta utgangspunkt i følgende datakilder:

 • Bufdirs tilgjengelighetsundersøkelse
 • Bufdirs undersøkelse om avvisning av brukere ved krisesentrene
 • Andre studier som omhandler sider ved tilgjengelighet og bemanning i utvalgte, sammenlignbare tjenester
 • Enkeltspørsmål om tilgjengelighet som er med i spørreskjemaet om kompetanseutvikling ved krisesentrene
 • Intervjuer med krisesentermedarbeidere som er tilknyttet sentre av ulik størrelse
 • Eventuelle intervjuer med ansatte i sammenlignbare tjenester om tilgjengelighetsspørsmål

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater