Tema: Vold og overgrep

Nasjonal telefon for voldsutsatte – en kartlegging

NKVTS skal innen utgangen av 2015 gjennomføre en kartlegging av behovet for én nasjonal telefon for personer utsatt for vold i nære relasjoner og voldtekt. Behovet vurderes i tilknytning til en ny nettportal om vold i nære relasjoner. Kartleggingen skal resultere i en rapport hvor informasjon om brukeres behov for tjenester holdes opp mot eksisterende tilbud og i hvilken grad behovene synes dekket eller ikke.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2015

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

  • Holth, Ida Kathrine

Hovedmål

Målet med kartleggingen er å finne ut om det er behov for en nasjonal telefontjeneste, tatt i betraktning at det eksisterer en rekke ulike krisetelefoner. Kartleggingen skal resultere i en rapport med vurderinger til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Metode

Det foretas intervjuer med eksisterende telefontjenester som snakker med voldsutsatte mennesker i ulike aldersgrupper fra 18 år og oppover (ubegrenset) i Norge. Det tas også kontakt med andre nordiske land for undersøkelser og eventuelt telefonintervjuer dersom de har nasjonale telefontjenester på området «vold i nære relasjoner».

Videre foretas det litteratursøk med tanke på om det finnes omtalte studier eller erfaringsinnhenting angående telefontjenester, primært i norsk sammenheng. Det legges særlig vekt på studer som omtaler brukeres erfaringer med å søke hjelp.

Resultatene av innsamlede opplysningene holdes opp mot hovedpunkter i forslag til ny nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt for å se hvordan ressurser kan samspille og utfylle hverandre til nytte for aktuelle brukere.

Tilleggsinformasjon

Resultat av innsamlet materiale og vurderinger samles i en rapport som oversendes de aktuelle departementene (JD, BLD og HOD).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater