Tema: Vold og overgrep

En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet

Borgen, G., & Gulbrandsen, L. (2012). En nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt. En utredning av behovet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fikk i ”Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012”, tiltak 16, i oppdrag å utrede behovet for en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Formålet med en slik portal skal være å gjøre det lettere for brukerne å finne fram i hjelpeapparatet samt å finne informasjon og fagstoff. Rapporten beskriver prosess, metode, resultat og anbefalinger.

Prosjektgruppen konkluderer med at det er et stort behov for en overordnet nettjeneste for å hjelpe brukerne til å finne kunnskap og hjelp knyttet til temaene vold i nære relasjoner og voldtekt. Selv om det finnes mange gode tjenester på nettet fra aktører innen fagfeltet, også med likemannsperspektiv, er mange av nettstedene vanskelige å finne, dersom man ikke vet om dem og kjenner nettadressen fra før. Få sider, om noen, gir en komplett oversikt over aktører.

Om man skal søke på internett etter kunnskap og aktører, er det avgjørende om nettbrukeren kjenner de vanligste fagbegrepene. Det er manglende bevissthet hos tilbyderne knyttet til søkemotoroptimalisering. Søk identifiserer derfor ikke en del tjenester som viser seg å ha høy kvalitet for sine målgrupper.

Prosjektgruppen foreslår at to konseptuelle løsninger, en redaksjonelt styrt portal og en ”veiviser på nett” settes opp mot hverandre i en diskusjon rundt hva en ”Nasjonal nettportal” skal være. Den første løsningen bør ha voksne som målgruppe. Den andre løsningen åpner for en inngang rettet mot barn og en annen mot voksne. Uavhengig av hvilken løsning man velger anbefaler prosjektgruppen å inkludere chat, av typen én‐til‐én, som en tjeneste.

Forskerne

  • Borgen, Geir

    Borgen, Geir

    Prosjektleder/Redaktør / spesialist i pediatri

    Vis profil