Tema: Vold og overgrep

"Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet ""Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser"""

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet "Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser". (Rapport 2/2012).

NKVTS har gått igjennom tilbudet om frivillige samtaler og underlivsundersøkelser og sett på nytten av dette.

NKVTS ble i brev av 07.04 2011 bedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om å gjennomgå tilbudet om frivillig samtale og underlivsundersøkelse som ble innført i utvalgte kommuner og bydeler høsten 2009 og på landsbasis fra 2010/11.

Problemstillinger

BLD ønsket svar på følgende spørsmål:

  • I hvilken utstrekning praktiseres ordningen?
  • Hva er erfaringer fra bruk av ordningen der den er iverksatt?
  • Hva er de samfunnsmessige konsekvenser av ordningen?
  • Hva er tiltakets nytte?

Metode

Vi har brukt en bred tilnærming basert på kvalitative intervjuer og supplert datatilfanget med data fra spørreskjema.

Spørreskjemaet ble delt ut til berørte og vi mottok svar fra 48 respondenter. Spørreskjemaet ble delt ut på kurs som Pan African Women Association (PAWA) arrangerte hvor det befant seg gambiske, eritreiske, sudanesiske og etiopiske deltagere.

I tillegg baserer vi oss på debattinnlegg i media og offentlige dokumenter.

Totalt har vi intervjuet 70 informanter individuelt ved direkte og personlig møte, i grupper og i noen tilfeller, via telefon. Disse informantene er i hovedsak ansatte innenfor kommunale helsetjenester eller asylmottak.

"Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet ""Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser"""

PDF 824.2KB

Last ned publikasjon