Tema: Vold og overgrep

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte? (Rapport 9/2016).

I denne rapporten undersøkes om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner inkluderer eldre utsatte.

Vold i nære relasjoner har fått økt oppmerksomhet de siste tiårene. Dette skyldes blant annet de nasjonale handlingsplanene. En tredel av kommune har fulgt oppfordringen fra myndighetene og utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Denne rapporten beskriver resultatene fra dokumentanalyser av 61 kommunale handlingsplaner fra alle deler av landet. Hensikten med prosjektet var å få kunnskap om hvordan de kommunale handlingsplanene inkluderer den eldre befolkningsgruppen og hvordan planene bistår ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som skal gi hjelp og støtte til eldre utsatte.

En av fire kommunale handlingsplaner mot vold hadde ikke inkludert eldre utsatte. I de planene som nevner eldre som målgruppe, er det få eller ingen tiltak for denne gruppen. Heller ikke tiltak som skal støtte ansatte i å gi tjenester til innbyggere man mistenker eller vet er utsatt for vold og overgrep, inkluderer eldre utsatte. Tiltakene i handlingsplanene er gjennomgående generelt formulert.

Spørsmålene som reises i denne rapporten er om de kommunale handlingsplanene mot vold i nære relasjoner er mer planer for visjoner enn handlinger? Er det planer som vil gjøre en forskjell for utsatte så vel som for ansatte? Det reises også spørsmål om de kommunale handlingsplanene slik de er utformet i dag, oppleves som forpliktende av politikere så vel som av ansatte i den kommunale tjenesten? Disse spørsmålene følges opp med tolv anbefalinger som kan være nyttige for veien videre i arbeidet med de kommunale handlingsplanene om vold i nære relasjoner.

Forskerne

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?

PDF 623.4KB

Last ned publikasjon