Tema: Vold og overgrep

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse

Danielsen, E. M., Solberg, A., & Grøvdal, Y. (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. (Rapport 8/2016).

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en kvalitativ undersøkelse av hvordan utvalgte kommunale helse- og omsorgstjenester arbeider med vold i nære relasjoner.

Å bli utsatt for vold i nære relasjoner er forbundet med en rekke helseplager, likevel vet vi at få av dem som utsettes for vold forteller om dette til helsepersonell. Et viktig spørsmål blir derfor i hvilken grad ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er oppmerksomme på at menneskene de møter kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

Jordmødre på helsestasjon, helsesøstre i skolehelsetjenesten, fastleger og ansatte i hjemmesykepleien er intervjuet om deres erfaringer fra arbeidet med vold. Temaer som berøres i denne rapporten er blant annet hvordan det jobbes for å finne ut om vold foregår, hva helsearbeiderne kan gjøre for dem som utsettes for vold, og hvordan de samarbeider med andre.

De ansatte forteller at dersom de selv bringer temaet på bane i møte med pasienten eller brukeren, og samtidig normaliserer reaksjoner, opplever de at terskelen for å fortelle om voldsutsatthet senkes. Å være tilgjengelig og ha tilstrekkelig med tid til pasienten synes å være viktig for et godt arbeid med vold i nære relasjoner, men flere av de ansatte forteller at dette kan være vanskelig å få til i en travel arbeidshverdag.

Undersøkelsen er gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet, og inngår som tiltak 20 i  ”Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017”.

Forskerne

  • Grøvdal, Yngvil

    Grøvdal, Yngvil

    Pensjonert Forsker II / PhD, kriminologi

    Vis profil

Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse

PDF 1.4MB

Last ned publikasjon