Masteroppgaver

Her finner du en oversikt over alle masteroppgaver som er produsert på mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer. De fleste oppgavene er tilgjengelig i fulltekst via lenken.

Les mer om studiet: Mastergradsprogrammet i psykososialt arbeid med fordypning i vold og traumer.

Oppgaver fra studenter på kull III:

Bateman, Hilde: Hvordan kunne du? Mentaliseringsevnens betydning for menns utøvelse av vold mot kvinnelig partner. Masteroppgave 2016.

Bersvendsen, Agnete: Tilbakeblikk på en barndom med vold. Voksne som i oppveksten ble utsatt for vold fra nære omsorgspersoner ser tilbake.  Masteroppgave 2016.

Døvre, Julie: Syriske barnefamiliers møte med Norge. Psykososiale utfordringer og styrkende faktorer i eksiltilværelsen. Masteroppgave 2016. (Begrenset tilgang)

Eritsland, Astrid D.: Barn, en ressurs til å forstå kroppslig utrykk. Kroppens utrykk i kjølvannet av vold. Masteroppgave 2016.

Gerhardt, Sara Linn: Barneverninstitusjoner for barn; kriseløsning, fallitterklæring – eller et godt omsorgstilbud til noen barn? Masteroppgave 2016.

Hansen, Ingebjørg: Barnets beste? Barn som lever med vold i nære relasjoner. Perspektiver på samvær med en voldsutøver. Masteroppgave 2016.

Haug, Reidar: Korleis opplever relasjonstraumatisert ungdom i barnevernsinstitusjon dei tilsette i lys av tilknyting- og traumeteori? Masteroppgave 2016.

Hovland, Trond: «…som god krok skal bli» Hvordan forstår lærere elever med utviklingstraumer? Masteroppgave 2016.

Johnsen, Rune Christian: Mørketallsmenn. En kvalitativ studie av begrunnelser for at unge menn ikke anmelder vold. Masteroppgave 2016.

Milje, Tove Kalstø: Hvorfor blir så mange saker som handler om familievold henlagt etter endt undersøkelse i barneverntjenesten og hva kan forklare dette? Masteroppgave 2016.

Nordahl, Silja: Mental health in and psychosocial support for humanitarian field workers. A literature review. Master thesis 2016 (Resctricted until: 2017-04-29).

Tolfsby, Sara Bjørkås: ”Man må jo bare akseptere det. Hvis ikke klarer man ikke å gå videre.” Om enslige mindreåriges opplevelser av sorg. Masteroppgave 2016.

Tomren, Janita Flem: ”Gi meg det beste du kan.” En kvalitativ studie av voksne flyktningers erfaringer med hvordan traumer påvirker læring, og hva de identifiserer som suksessfaktorer for læring. Masteroppgave 2016.

Aamodt , Kathrine: Vendepunkt. Beretninger om vendepunkt og positiv endring i livskvalitet hos kvinner utsatt for seksuelle overgrep i barndom. Masteroppgave 2016.

Oppgaver fra studenter på kull II:

Gulbrandsøy, Rikke: Sykepleiere som utsettes for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen – Hvilke forhold har betydning for deres håndtering av hendelsen? Masteroppgave 2014.

Håseth, Eldbjørg Sandsmark: Støte eller støtte? Masteroppgave 2014

Johansen, Jennifer Drummond: Flyktningkvinners erfaringer – hvordan ettervirkninger av traumeopplevelser kan påvirke omsorgsevnen og samarbeidet med barnevernet. Masteroppgave 2015. (Begrenset tilgang.)

Lindø, Trude Darso: Hvorfor gjør du det der? Lærerens forståing og handtering av komplekse traumer i skulen. Masteroppgave 2015.

Martinussen, Anita: Awareness descriptions of three PTSD diagnosed patients’ inner experiences before, during and after Thought Field Therapy. Master thesis 2016.

Mosdal, Elisabeth: Vold ved livets start. Jordmødres betraktninger rundt voldskartlegging i svangerskapet. Masteroppgave 2014. (Begrenset tilgang.)

Ramberg, Karianne Stien Bentzen: Fra offer til overgriper – Når relasjonsskadde unge begår seksuelle overgrep. Masteroppgave 2014.

Tørdal, Hege Arneberg: Den gode sønnen. – Minoritetsgutters opplevelse av krysspress når det gjelder å ivareta familiens ære. Masteroppgave 2014. (Begrenset tilgang.)

Wang, Renate: «Det følger jo ingen bruksanvisning med barna…» En kvalitativ studie av lærerens opplevelse av egen rolle i møte med barn som har opplevd vold og bor på krisesenter. Masteroppgave 2014.

Aaøyen, Jeanne: «Før var det meg, meg, meg. Nå er det de, de, de. Og litt meg.» – En kvalitativ studie av fosterforeldres biologiske barns erfaringer med å leve med fostersøsken. Masteroppgave 2014.

Oppgaver fra studenter på kull I:

Andresen, Vibeke: Vil de brenne koranen må de brenne meg, for jeg har koranen i mitt hjerte : Religiøspolitiske konflikter og tanker om radikalisering. Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang)

Bøen, Britt: Å få volden fram i lyset : Helsesøstres og fastlegers arbeid rettet mot voldsutsatte jenter og kvinner. Masteroppgave 2013.

Dirks, Randi Eline: Beskyttelse for barnet : En studie av barnevernkonsulenters beskyttelses strategier for barn som er utsatt for vold i sin familie. Masteroppgave 2012.

Gording, Brit: «Med hjerte i halsen» : Hvordan forstår lærere barn som er traumatisert? Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang)

Gullestad, Marie: Det handler om ivaretakelse : Å bruke tvang i arbeidet med ungdom i lukkede barnevernsinstitusjoner Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang)

Haug, Cecilie Ruud: Traumatiserte flyktninger, «tikkende bomber» eller «sommerfugler i vinterland»? : En kvalitativ studie om sinne og aggresjon hos et utvalg traumatiserte flyktninger. Masteroppgave 2012.

Haugbro, Laila: Hvis ulven kommer i morgen… : Læreres syn på, og vurdering av, alvorlige skolehendelser. Masteroppgave 2012.

Kristensen, Vidar Kongestøl: Vold og overgrep mot barn : læreres vurderinger og samarbeidspraksiser ved bekymring. Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang)

Langeland, Nora: Når vold fra partner medfører innleggelse ved legevakt. Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang fram til 26.09.2017)

Leite, Ragnhild Laukvik: Hvordan forstår advokater sin rolle i samværs- og barnefordelingssaker der det er påstand om vold. Masteroppgave 2012.

Markestad, Marit Roksvåg: Belastende oppvekstfaktorer og ADHD : – forekomst og sammenhenger hos voksne pasienter i rusbehandling. Masteroppgave 2012.

Moen, Iren: Møte med voldsutsatte klienter i NAV : Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen. Masteroppgave 2012.

Sandvik, Hedda: Tanker om overlevelse : Flyktningers refleksjoner om styrkende faktorer i et liv med traumehendelser. Masteroppgave 2012.

Skjævesland, Randi: Sosialarbeidere i traumefeltet : En kvalitativ studie av sosialarbeideres erfaringer fra arbeid med brukere som har opplevd traumatiserende hendelser. Masteroppgave 2012.

Sommerfeldt, Marianne Buen: «Det finnes jo ingen fasit?» : – Om dilemma i barnevernundersøkelsen. Masteroppgave 2012.

Steen, Tonje: «Takk som spør» : En kvalitativ studie om hvordan barnevernet oppleves av barn og ungdom som har levd med vold i familien. Masteroppgave 2012. (Begrenset tilgang fram til 26.09.2017)

Thoresen, Anette: «Interrupted» eller «Imaginal Exposure»? : EMDR og de Kreative Art -Terapiene i Traumebehandling av Barn og Ungdom. Er metodene så forskjellige? Masteroppgave 2012.

Vassend, Eva Lill Fossli: Er det slik at barn ikke forteller? : En studie av barnesamtaler i den kommunale barneverntjenesten. Masteroppgave 2012.

Wegerif, Åse Hole: Ubevisst traumatisk samspill : En teoretisk undersøkelse av relasjoner etter relasjonstraumatisering. Masteroppgave 2012.