Masterutdanning

I samarbeid med Universitetet i Oslo har vi hatt tilbud om en erfaringsbasert Master i psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer. Undervisningen foregår på deltid over 3 år. Programmet tar dessverre ikke opp nye studenter.

Masterprogrammet er samarbeid mellom NKVTS,  Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF og Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF. Utdanningen er underlagt Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Målet med studiet er å utdanne fagpersonell til å utføre praktisk og vitenskapelig arbeid innen problemområdene selvmordsforebygging, rus- og avhengighetsproblematikk og vold og traumatisk stress. Studentene velger selv spesialisering i «Selvmord», «Rus» eller «Vold og traumer». NKVTS har ansvar for studieretningen Vold og traumer. Les om de andre studieretningene hos UiO.

Studieretningen vold og traumer

Se liste over samtlige ferdigstilte masteroppgaver fra studenter på studieretningen vold og traumer, med lenke til fulltekst av de fleste oppgavene.

Både barn og voksne i vårt samfunn utsettes for vold og andre traumatiske hendelser. Slike hendelser kan få sosiale, helsemessige, kognitive, juridiske og materielle konsekvenser. Undervisningen har derfor et tverrfaglig perspektiv.

Studieretningen gir kunnskap om temaene generelt. Den har fokus både på barn og voksne og på mennesker utsatt for tvungen migrasjon. Traumatiske hendelser inkluderer blant annet seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, tortur, katastrofer og krig.

Studieretningen tar for seg ulike sider av vold- og traumefeltet som:

 • Forståelse av vold og traumatiske hendelser
 • Hvem utsettes for vold og traumer?
 • Mulige konsekvenser av vold og traumer for individ og samfunn
 • Posttraumatisk stresslidelse og risiko for andre psykiske helseplager
 • Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer for negativ utvikling etter eksponering for vold eller traumer
 • Forebyggingstiltak
 • Ulike behandlingsformer
 • Internasjonale konvensjoner, lovverk og rettigheter
 • Globale perspektiver

Du vil etter fullført masterutdanning ha tilegnet deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fundament for profesjonelt arbeid i et krevende og interessant arbeidsfelt. Du vil også få grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Kunnskap

Du vil opparbeide deg kunnskap om sentrale problemstillinger innen området vold og traumatisk stress i et flerfaglig perspektiv. Du vil lære om:

 • historiske, religiøse, filosofiske og kulturelle aspekter ved temaområdene vold og traumatisk stress sett i sammenheng med kunnskap om selvmord og rus
 • risikofaktorer som psykisk lidelse, genetiske og biologiske faktorer, samt relasjonelle og sosiale forhold
 • ulike former for vold og traumatiske hendelser
 • hvordan vold og traumatiske hendelser forstås i et tverrfaglig perspektiv
 • psykiske-, sosiale og kognitive konsekvenser av vold og traumatiske hendelser
 • konsekvenser og reaksjoner som kan oppstå som følge av traumatiske hendelser på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • hva slags konsekvenser traumatiske hendelser kan få avhengig av kjønn og alder
 • risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
 • posttraumatisk vekst
 • samtalemetodikk og flerkulturell kommunikasjon
 • psykososiale tiltak og krisehåndtering
 • hvilke forutsetninger utvikling av kunnskap bygger på
 • anvendte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og analysestrategier innenfor vold og traumefeltet
 • teorier om vitenskap og anvendelse av forskningsresultater

Ferdigheter

Du vil kunne anvende kunnskap til å analysere, evaluere og forbedre praksis, samt møte mennesker som er utsatt for vold og traumer på en faglig trygg måte. Mer spesifikt skal du kunne:

 • anvende forskningsbasert kunnskap i sosialfaglige sammenhenger
 • relatere egne erfaringer fra praksisfeltet til forskningsbasert kunnskap
 • gjøre bruk av kunnskap om vold i nære relasjoner, vold i det offentlige rom, organisert vold, seksuelle overgrep, tvungen migrasjon og krig
 • resonnere omkring hvilke konsekvenser slike overgrep kan føre til på kort og lang sikt, og vurdere adekvate tiltak
 • vurdere betydningen av evidensbasert praksis, og bli i stand til å reflektere over egen praksis i lys av forskningsresultater og faglige anbefalinger
 • lage og presentere planer og tiltaksbeskrivelser for faglige utviklingsprosjekter
 • utarbeide en prosjektbeskrivelse og gjøre litteratursøk
 • gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer med støtte fra fagveileder
 • ha innsikt i hvordan en benytter kvantitative og kvalitative analysemetoder
 • presentere data muntlig og skriftlig, og kunne forklare tabeller, diagrammer og tekst
 • lese og diskutere fagartikler kritisk

Generell kompetanse

Du vil:

 • kunne vise selvstendig og kritisk vurderingsevne i forhold til eksisterende og ny kunnskap og praksis innenfor fagfeltet
 • være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet
 • reflektere etisk og utvise sensitivitet for (u)likhet og (u)rettferdighet i arbeid med mennesker med forskjellig kulturell, etnisk og religiøs bakgrunn
 • ha kunnskap om viktige etiske problemstillinger i arbeidet med mennesker som er utsatt for vold og traumer
 • være kritisk og reflektert med hensyn til hvordan egen sosial-, økonomisk- og kulturell bakgrunn virker inn i faglige og profesjonelle sammenhenger
 • ha evne til selvstendig og kritisk tenkning rundt kunnskaps- og informasjonskilder, samt gjeldende praksis innen fagfeltet
 • beherske faglige uttrykksformer i kommunikasjon og samtale med brukere