Tema: Vold og overgrep

Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?

Karlsen, M., & Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74. doi:10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03

Barneloven har blitt endret flere ganger de senere år med formål om å styrke barneperspektivet i foreldretvister og gi barn økt beskyttelse mot vold og overgrep. I 2013 avsa Høyesterett en dom som gikk langt i å nekte far samvær med sin fem år gamle datter, sammenlignet med tidligere høyesterettsdommer hvor risiko for overgrep har vært et tema for vurderinger av samvær. I høyesterettsdommen fra 2013 blir også flere momenter fra senere års lovendringer lagt til grunn for avgjørelsen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken innflytelse denne dommen har fått for senere lagmannsrettspraksis i saker med påstander om vold eller overgrep.

Forskerne

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

    Vis profil