Tema: Vold og overgrep

Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær – hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?

Karlsen, M., & Skjørten, K. (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 17(1), 53-74.

Forskerne

  • Skjørten, Kristin

    Skjørten, Kristin

    Forsker I, professor II, UiO / dr. philos.

    Vis profil