Brain activity in response to trauma-specific, negative, and neutral stimuli. A fMRI study of recent road traffic accident survivors

Nilsen, A. S., Blix, I., Leknes, S., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., Endestad, T., . . . Heir, T. et al. (2016). Brain activity in response to trauma-specific, negative, and neutral stimuli. A fMRI study of recent road traffic accident survivors. Frontiers in Psychology, 7:1173. doi:10.3389/fpsyg.2016.01173

Hos personer som er diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan man identifisere visse mønstre i hjerneaktivitet når de prosesserer emosjonelt materiale. I denne artikkelen ser forskere på om den samme type hjerneaktivitet kan gjenfinnes hos personer kort tid etter et traume.

De fleste studier som har undersøkt mønstre i hjerneaktivitet hos personer som har vært utsatt for traumer, har blitt utført relativt lang tid etter den traumatiske hendelsen. Av den grunn vet man lite om prosessering av emosjonelt materiale og hjerneaktivitet kort tid etter at individer har vært utsatt for et traume. Formålet med denne studien var å undersøke om samme type mønster i hjerneaktivitet som tidligere har blitt observert hos individer med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) også viser seg hos traume-eksponerte individer uten PTSD allerede kort tid etter hendelsen. Den andre målsettingen var å undersøke om forskjeller i hjerneaktivitet mellom traume-eksponerte og kontrolldeltakere er knyttet til traume-spesifikt materiale eller negativt materiale generelt.

Måler aktivitet i hjernen kort tid etter ulykke

I denne studien undersøkte forskerne mønstre for aktivitet i hjernen hos personer som hadde vært utsatt for en trafikkulykke i løpet av de siste tre ukene. 23 overlevende etter trafikkulykker og 17 kontrollpersoner som ikke har opplevd ulykker tok del i studien. Deltakerne ble vist tre typer bilder: bilder som minnet om traumet, andre negative bilder og nøytrale bilder. Mens de så på bildene ble de scannet med funksjonell MRI (fMRI), som måler blodgjennomstrømning i hjernen.

Data ble analysert fra fire forutbestemte områder, som er assosiert med endringer i aktivitet hos individer med PTSD, herunder amygdala (et sentralt område for fryktbetinging), subcallosal cortex og medial prefrontal cortex. I tillegg utførte forskerne en full analyse av hjernen og så på konnektivitet mellom ulike deler av hjernen. Både for traume-eksponerte og kontrollgruppen ga bilder med negativt innhold økt aktivitet i amygdala sammenlignet med nøytrale og traumespesifikke bilder.

Høyere aktivitet i områder som behandler sanseinntrykk

Når de som hadde vært utsatt for en ulykke så på bilder med traumespesifikt innhold, hadde de høyere aktivitet i områder av hjernen som behandler sanseinntrykk, sammenlignet med nøytrale bilder. De hadde også en høyere konnektivitet mellom amygdala og somatosensoriske områder.

Forskerne mener at disse funnene kan tyde på bias i oppmerksomhets- og sensorisk prosessering for traumespesifikke stimuli hos personer som nylig har vært utsatt for en traumatisk hendelse. Dette er i tråd med funn fra andre studier med individer med PTSD.

Forskerne