Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Centrality of event and symptoms of posttraumatic stress disorder after the 2011 Oslo bombing attack

Blix, I., Solberg, Ø., & Heir, T. (2014). Centrality of event and symptoms of posttraumatic stress disorder after the 2011 Oslo bombing attack. Applied Cognitive Psychology. doi:10.1002/acp.2988

Når en traumatisk hendelse blir sentral for livshistorie og identitet, blir de lettere tilgjengelig og klarere i minnet. Det ser ut til at det kan det øke faren for å utvikle PTSD, ifølge denne artikkelen.

Noen forskere mener at posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utvikles dersom traumatiske minner er dårlig integrert med personens øvrig minner og selvbiografiske oppfatning. Andre forskere mener at når minnene om den traumatiske hendelsen er tett integrert i personens livshistorie og identitet, blir de lettere tilgjengelig og klarere. Dette kan gi økte symptomer på PTSD.

I denne studien undersøkes sammenhengen mellom hvor sentralt det traumatiske minnet er, og symptomer på PTSD. Deltakerne er personer som var ansatt i regjeringskvartalet ved bombingen 22. juli 2011.

Funnene viser at høyt nivå av opplevd sentralitet av minnet om hendelsen har sammenheng med høyere nivå av posttraumatisk stress.  Denne sammenhengen vedvarte når forskerne kontrollerte for kjønn, alder og utdanningsbakgrunn.

Forholdet mellom typer og nivå av utsatthet for traume, hvordan man reagerte under den traumatiske hendelsen og hvor sentral hendelsen var ble også undersøkt i denne studien. Funnene tyder på at når en traumatisk hendelse blir referansepunkt for personens livshistorie og sentral for hans/hennes identitet, kan dette gi en økt risiko for symptomer knyttet til hendelsen.

Forskerne