Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway

Jensen, T. K., Thoresen, S., & Dyb, G. (2015). Coping responses in the midst of terror: The July 22 terror attack at Utøya Island in Norway. Scandinavian Journal of Psychology, 56(1), 45-52. doi:10.1111/sjop.12182

Denne studien undersøker 325 overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, de fleste av dem unge. Målet med studien er å forstå håndtering underveis i en traumatisk hendelse, og se på hvordan dette henger sammen med post-traumatiske stressreaksjoner.

Deltakerne i studien ble intervjuet ansikt til ansikt 4-5 måneder etter angrepet, de fleste i sitt eget hjem. Måten de overlevende håndterte hendelsen mens det pågikk ble målt ved hjelp av ti utvalgte elementer fra skalaen How I Cope Under Pressure Scale” (HICUPS). Denne skalaen dekker elementer på områder som:

  • problemløsning
  • positiv kognitiv restrukturering (positiv tenkning)
  • unngåelse, det å etterspørre støtte
  • å etterspørre forståelse
  • religion

De håndteringsmetodene som ble rapportert oftest var problemløsning, positiv kognitiv restrukturering og etterspørring av forståelse. Menn rapporterte i større grad strategier knyttet til problemløsning, mens kvinner oftere rapporterte om følelsesmessige strategier.

Det var ingen signifikante sammenhenger mellom alder og bruk av mestringsstrategier. Problemløsning og positiv kognitiv restrukturering hadde signifikant sammenheng med færre PTS-reaksjoner.

Resultatene diskuteres opp mot tidligere forskning. Funnene i denne studien kan bidra til å øke kunnskapen om hvilke tiltak som bør settes inn for overlevende etter traumatiske hendelser.

Forskerne