Tema: Vold og overgrep

Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study

Myhre, M., Dyb, G., Wentzel-Larsen, T., Grøgaard, J., & Thoresen, S. (2014). Maternal childhood abuse predicts externalizing behaviour in toddlers: a prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health, 42(3), 263-269. doi:10.1177/1403494813510983

Vold og seksuelle overgrep i barndommen har konsekvenser for mental helse senere i livet. Men få studier har hittil sett på om det også kan ha konsekvenser for neste generasjon. I denne studien vises en slik sammenheng.

Mødre som har opplevd emosjonelle, fysiske eller seksuelle overgrep før fylte 18 år, rapporterer om mer uro og oppmerksomhetssvikt hos barna sine enn mødre som ikke har opplevd slike overgrep. Effekten av emosjonelle overgrep er omtrent like stor som av fysiske eller seksuelle overgrep.

Datagrunnlaget er hentet fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, som gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet. Utvalget bestod av 25 000 mødre og barn-par, hvor moren har svart på flere spørreskjemaer, blant annet om egen helse og barnets oppførsel når det er rundt tre år. Selv om det var en klar statistisk sammenheng, har de aller fleste barna også av overgrepsutsatte mødre, adferd innenfor normalvariasjonen.

Studien viser allikevel at mors mentale helse utgjør en viktig overføringsmekanisme: Overgrep i barndommen gir økt risiko for en dårligere mental helse hos mor, og en dårlig mental helse hos moren gir økt risiko for adferdsproblemer hos barnet.

Men studien viser også en sammenheng mellom morens opplevelser i barndommen og hennes barns oppførsel, uavhengig av morens mentale helse.  Det må derfor være andre faktorer enn de som er undersøkt her som har betydning. Det for eksempel kan handle om oppdragelsesstil, oppvekstmiljø, alkoholbruk eller biologiske faktorer som arv.

Kunnskapen som kommer frem gjennom denne studien kan gi noen råd til helsepersonell. Dersom det er bekymring for adferden til små barn er det også viktig å ha fokus på morens mentale helse. Som et ledd i dette er det nyttig å kartlegge om hun har opplevd overgrep i barndommen – enten det er emosjonelle, fysiske eller seksuelle.

Omvendt er det også viktig å spørre mødre som sliter med mentale problemer om de har bekymringer relatert til adferd hos barnet, for å kunne tilby veiledning og hjelp der dette er nødvendig.

Forskerne