Tema: Vold og overgrep

Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study

Askeland, I. R., & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(4). doi:10.1136/bmjopen-2013-004485

Denne artikkelen omhandler en studie som undersøker forekomsten av et bredt spekter av psykiatriske lidelser hos menn som frivillig mottar behandling for partnervold. Til tross for at voldelig oppførsel og psykisk sykdom ofte opptrer sammen, har det blitt gjort lite forskning på psykiatriske lidelser hos men som går i behandling for vold mot partner.

Fem klinikker som gir behandling til utøvere av partnervold deltok i studien. Klinikkene var lokalisert henholdsvis på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Det ble gjort en tverrsnittstudie hvor menn som gikk i terapi på grunn av partnervold gikk gjennom et ansikt-til-ansikt strukturert diagnostisk intervju (the Mini International Neuropsychiatric Interview).

222 menn kontaktet klinikken i den perioden studien pågikk. 12 av disse kom ikke til klinikken, og 13 ble referert til poliklinikker, 2 ble ekskludert og 3 menn dukket ikke opp til intervjuet.

Resultatet ble at 179 menn deltok i studien. De fleste av disse var etnisk norske (88 %). Totalt 70,9 % av mennene oppfylte de diagnostiske kravene for å ha minst en pågående psykiatrisk lidelse. Tre kategorier av lidelser skilte seg ut med omkring like stor forekomst:

  • Depresjonslidelser (40,6 %)
  • Angstlidelser (38,5 %). Den hyppigst forekommende angstlidelsen var posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (18,4 %)
  • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler (40,2 %).

Antisosial personlighetsforstyrrelse ble funnet hos omkring 2 av 10 deltakere. Nesten halvparten av mennene (48 %) hadde to eller flere diagnoser.

Konklusjon: Menn som frivillig mottar behandling for partnervold har et vidt spekter av psykiatriske diagnoser. Våre funn tyder på et behov for å screene denne gruppen menn for psykiske lidelser. Vi ser også behov for behandlingsopplegg tilpasset de ulike typene psykisk sykdom og terapeutiske behov.

Studien har begrensninger i henhold til om funnene kan generaliseres til personer som ikke frivillig deltar i behandling for partnervold. Det er også mulig at studien har oversett symptomer som ikke avdekkes i et klinisk strukturert intervju.

Forskerne