Serious life events in people with visual impairment versus the general population

Brunes, A., & Heir, T. (2021). Serious life events in people with visual impairment versus the general population. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 18(21). doi:10.3390/ijerph182111536

En ny studie fra NKVTS viser at synshemmede i langt større grad enn befolkningen ellers er utsatt for det som kalles alvorlige livshendelser.

Dette er hendelser som f.eks. trafikkulykker, vold og seksuelle overgrep, som kan fremkalle store psykiske plager. For blinde og svaksynte kan fraværet av synssansen forsterke følelsen av frykt og hjelpeløshet og påvirke hvordan de opplever og responderer på hendelsen.

Komparativ studie med store utvalg

Studien er basert på en telefonsurvey blant 736 blinde og svaksynte. Deltakerne har rapportert hvilke hendelser de har opplevd fra en liste på 17 forskjellige kategorier; fra fysiske og seksuelle overgrep til alvorlige ulykker og livstruende sykdom og skade.

Resultatene er sammenlignet med tilsvarende tall fra et representativt utvalg på 1792 fra den generelle befolkningen.

Synshemmede overrepresentert på alle risikoområder

Mens 68 prosent av synshemmede har opplevd minst én alvorlig livshendelse, er andelen 60 prosent for befolkningen ellers.

Den generelle befolkningen er ikke overrepresentert i noen av de 17 kategoriene, mens synshemmede altså er klart overeksponert for en rekke alvorlige livshendelser.

Forskjellen er særlig stor for brann eller eksplosjoner; alvorlige ulykker på arbeidsplassen, i hjemmet eller under fritidsaktiviteter; forgiftning; seksuelle overgrep og livstruende sykdom eller skade.

Alarmerende tall for seksuelle overgrep

Hele 11 prosent av synshemmede i Norge har vært utsatt for seksuelle overgrep. Andelen er dobbelt så høy som i den seende befolkningen.

Flertallet av dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, var kvinner. Blant synshemmede hadde 17 prosent av kvinnene opplevd seksuelle overgrep, mot 10 prosent for kvinner for øvrig.

Andelen synshemmede som hadde opplevd minst én alvorlig livshendelse var omtrent like høy for menn som for kvinner. Menn var noe mer eksponert for giftige stoffer og livstruende sykdom eller skade. Kvinner var mer utsatt for seksuelle overgrep og seksuell trakassering.

Gjenspeiler manglende universell utforming

Studien bekrefter at synstap gjør det vanskeligere å oppdage fare, avverge risiko og flykte fra det du ikke kan avverge. Den viser også at den synshemmede minoriteten lever i et samfunn der skole, utdanning, arbeidsliv, transport, fritidsliv og informasjonsutveksling er tilpasset seende.

Forskerne peker på styrket universell utforming som en nødvendighet for at blinde og svaksynte skal kunne være aktive på flere samfunnsområder uten å bli utsatt for uakseptabel risiko. Det kan motvirke ensomhet og utenforskap som er en godt dokumentert risiko for depressive plager blant synshemmede.

Del av større europeisk forskningssamarbeid

Studien er del av et større EU-finansiert forskningsprosjekt der målet har vært å kartlegge potensielt traumatiske hendelser, reaksjoner og mestring hos mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NKVTS har hatt ansvaret for å kartlegge situasjonen for synshemmede, mens forskningsinstitusjoner i Danmark, Tyskland, Østerrike og Tsjekkia har sett på andre grupper av funksjonshemmede.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil