Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children

Jensen, T. K., Fjermestad, K., Granly, L., & Wilhelmsen, N. (2013). Stressful Life Experiences and Mental Health Problems among Unaccompanied Asylumseeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry. doi:10.1177/1359104513499356

Denne artikkelen tar for seg enslige mindreårige asylsøkere i alderen 10-16 år (81 % gutter). Barna ble vurdert 6 måneder etter at de kom til Norge. Deltakerne kom fra 14 land (63 % Asia; 36 % Afrika). Alvorlige livshendelser og psykologiske symptomer ble vurdert ved selvrapportering. Deltakerne i studien rapporterte gjennomsnittlig om 5,5 alvorlige livshendelser.

De mest utbredte hendelsene:

  1. 68 % av barna hadde opplevd dødsfall hos en som sto dem nær
  2. 63 % hadde vært vitne til vold
  3. 62 % hadde opplevd krig

De mest utbredte symptomene:

  1. 54 % hadde posttraumatiske stresslidelse
  2. 30 % hadde angstsymptomer
  3. 20 % hadde symptomer på depresjon
  4. 7 % hadde ytre symptomer

Det var en sammenheng mellom antall alvorlige livshendelser og forekomst av PTSD, av depresjon og av angstsymptomer, men ikke av ytre symptomer. Forskerne fant ingen sammenheng mellom symptomer og kjønn eller alder.

Resultatene tyder på at mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd ikke bare krigsrelaterte traumer, men også har hatt alvorlig motgang i livet også på en rekke andre områder. Det kan derfor være nyttig å foreta en tidlig vurdering av denne gruppen barn, for å vurdere behovet for behandling eller andre psykososiale intervensjoner.

Forskerne