The aftermath of terrorism: posttraumatic stress and functional impairment after the 2011 Oslo bombing

Solberg, Ø., Blix, I., & Heir, T. (2015). The aftermath of terrorism: posttraumatic stress and functional impairment after the 2011 Oslo bombing. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2015.01156

24 prosent av dem som fysisk var til stede på jobb den dagen bomben gikk av, utviklet posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Tilsvarende tall for dem som ikke var til stede, var fire prosent. I denne artikkelen ser forskerne nærmere på om det var forskjell i hvilke symptomer de to gruppene rapporterte og hvordan de oppgav å fungere i hverdagen.

PTSD kan deles i fire grupper kalt symptomklustre: unngåelseatferd, påtrengende minner, følelsesmessig nummenhet, og overaktivering. Eksempler kan være gjentatte, ubehagelige minner eller drømmer om hendelsen, og /eller fysiske reaksjoner i tilknytning til slike minner, vanskeligheter med å huske detaljer ved hendelsen, vanskeligheter med å sove, følelser av ikke å kjenne varme følelser for dem som står en nær, konsentrasjonsvansker mv.

Resultatene i denne undersøkelsen viste at personer som hadde utviklet PTSD rapporterte tilsvarende skårer i alle symptomklustrene cirka ett år etter angrepet, uavhengig av eksponeringen de var blitt utsatt for. Forskerne fant ikke tydelige symptomprofiler som kunne skille de direkte eksponerte fra de indirekte eksponerte.

Analyser av svarene i spørreskjemaer viser at både direkte og indirekte eksponerte personer med PTSD, rapporterte tilsvarende nivå av generelt funksjonstap. Det var imidlertid forskjell på hva som bidro til funksjonstapet. De som var til stede under bombeangrepet, oppgav at alle de fire symptomklustrene bidro. De som derimot ikke var til stede, men også hadde PTSD, opplevde i hovedsak funksjonstap på grunn av følelsesmessig nummenhet.

Forskerne mener dette er viktig kunnskap å ta med seg når man planlegger beredskap og tiltak som skal settes inn etter et terrorangrep. Selv om det er en relativt liten andel indirekte eksponerte som utvikler PTSD og funksjonsnedsettelser, kan de i absolutte tall være flere enn de direkte eksponerte.

Forskerne