The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway

Pastoor, L. d. W. (2015). The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway. International Journal of Educational Development, 41, 245-254. doi:10.1016/j.ijedudev.2014.10.009

Denne artikkelen utforsker skolens rolle når det gjelder å følge opp og gi psykososial støtte til unge enslige flyktninger. Når flyktninger bosettes, gjennomgår de flere kritiske omstillinger med tanke på sosialisering, integrering og rehabilitering.

Et kvalitativt forskningsprosjekt med feltarbeid på fem skoler, og intervjuer med elever og lærere, finner at den psykososiale støtten som gis av skoler ofte er tilfeldig, og at det mangler samordnet innsats fra relevante fagfolk.
Å gjøre skoler kompetente til å møte flyktningelever krever

  • mer/bedre kunnskap og kompetanse om flyktningelevers utfordringer og behov
  • styrket samarbeid mellom aktuelle hjelpeinstanser med tanke på psykososial støtte
  • skolebaserte intervensjoner som en integrert del av utdanningspolitikk og -praksis