The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country

Vervliet, M., Meyer, M., Jakobsen, M., Broekaert, E., Heir, T., & Derluyn, I. (2014). The mental health of unaccompanied refugee minors on arrival in the host country. Scandinavian Journal of Psychology, 55(1), 33-37. doi:10.1111/sjop.12094

Enslige mindreårige flyktninger har høy forekomst av angst, depresjon og PTSD. De har derfor stort behov for støtte ved ankomst til vertslandet.

Til tross for et økende antall enslige mindreårige flyktninger i Europa, og økende bekymringer for denne gruppen, har forskning på deres mentale helse sjelden inkludert faktoren «tid etter ankomst». Derfor har vi begrenset kunnskap om deres mentale helsetilstand på gitte tidspunkter og over tid i løpet av bosettingstiden i europeiske vertsland.

Denne studien undersøkte derfor mental helse hos enslige mindreårige flyktninger kort tid etter ankomst til Norge og til Belgia ved hjelp av selvrapporteringsskjemaer. Det ble funnet høy forekomst av angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  I tillegg ble det funnet sammenheng med antall traumatiske hendelser de mindreårige flyktningene rapporterte. Resultatene tyder på at alle flyktninger i denne gruppen har stort behov for støtte ved ankomst i vertslandet.  Det er nødvendig med langvarige studier for å følge deres mønster for kontinuitet og endring i mental helse i vertslandet.

Forskerne

  • Heir, Trond

    Heir, Trond

    Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

    Vis profil