Tema: Vold og overgrep

The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women

Lien, I. L. (2017). The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Sexualities, 20(5-6), 521-534. doi:10.1177/1363460716675142

Menns perspektiver på kjønnslemlestelse av kvinner har vært lite belyst. Denne studien viser at det ikke kun er kvinner som rammes; omskjæring av kvinner påvirker også menns seksuelle følelser, sensitivitet, velvære og holdninger.

Intervjuer med gambiske menn viser at også de opplever ulemper som følge av kvinnelig kjønnslemlestelse. Videre kommer det fram at mennenes opplevelser av kvinnenes nytelse, har innvirkning på deres egen seksuelle nytelse og på deres holdning til omskjæringspraksisen.

Intervjuer med gambiske menn

I løpet av 2014 ble 50 gambiske menn og åtte kvinner intervjuet. Mennene tilhørte to ulike gambiske folkegrupper, Mandinka og Wolof, mens alle kvinnene var Mandinka. Blant Mandinka-folket er det vanlig med kjønnslemlestelse, mens dette er uvanlig blant Wolof, selv om det forekommer også der. Begge gruppene er muslimer, og det er vanlig med ekteskap på tvers av gruppene.

Spørsmålene som ble stilt, var om menn opplever den seksuelle akten ulikt, avhengig av om kvinnen er omskåret eller ikke. Og dersom de opplever det som forskjellig, hvordan forstår og tolker mennene virkningen av omskjæring? Studien, som har den seksuelle akten som hovedfokus, representerer en ny tilnærming til spørsmålet om hvordan kjønnslemlestelse påvirker kvinners seksualitet.

Ulike former for kjønnslemlestelse

Tidligere kvantitative studier har vist at over 60 % av Mandinka-menn er tilhengere av omskjæringspraksisen. 70 % er ikke klar over hvordan kjønnslemlestelse påvirker helse og velvære negativt for barn og voksne kvinner. Det er en tradisjon preget av hemmelighold og uvitenhet hos «den vanlige mann i gata».

WHO skiller mellom fire ulike typer kjønnslemlestelse. I denne artikkelen omtales de to mest vanlige formene i Gambia. Eksisjon medfører at deler eller hele klitoris fjernes, mens klitoridektomi også medfører delvis eller fullstendig fjerning av de små og/eller store kjønnsleppene. I tillegg får noen Mandinka-kvinner vagina delvis «forseglet» uten at hele klitoris nødvendigvis blir fjernet. Dette gjør at samleie kan være svært smertefullt for både menn og kvinner, noe mennene i studien omtaler som både fysisk og psykisk vondt.

Les mer om de ulike formene for kjønnslemlestelse i vår veiviser om kjønnslemlestelse.

Kompenserer for manglende følelser hos kvinnen

Intervjuene med mennene viser hvordan det pågår rikelig med utveksling og tolkning av tegn og informasjon under seksualakten. Når menn forstår at en kvinne er kjønnslemlestet, handler de annerledes enn de vil gjøre med en kvinne som ikke er det. De forsøker å kompensere for manglende uttrykk for følelser fra kvinnene, ved å bruke mer tid og å berøre andre kroppsdeler, eller gjennom for eksempel å synge og spille musikk, for å «gi henne nytelse».

Mennene forteller at de blir triste og føler empati med kvinnene når de har smerter under samleie. Dette kan ha negativ effekt, både fysisk og psykisk, også på mannen.  Mennene rapporterer også at til tross for «avskårede» følelser, kan kvinner som er omskåret, ønske å ha sex; de ber om det og kan også oppleve nytelse, men det kan ta mer tid og kreve mer innsats fra mannen «å gi kvinnene nytelse» («get feeling»).

Sex med en kvinne som ikke er omskåret, beskrives som en akt med mer nytelse og glede for mannen selv, siden kvinnen da er mer aktiv og viser mer følelse og intensitet.

Mennene foretrekker seksualpartnere som ikke er kjønnslemlestet

Denne kvalitative studien støtter funn fra tidligere rapporter om at kjønnslemlestelse påvirker det seksuelle forholdet mellom menn og kvinner. Menn som har hatt seksuelle erfaringer med både kjønnslemlestede og ikke kjønnslemlestede kvinner formidler det slik: «Når klitoris er skåret bort, blir også kvinnens følelser skåret bort».

De fleste mennene i denne studien, både Mandinka og Wolof, formidler at de vil foretrekke en seksualpartner eller kone som ikke er omskåret. Mandinka-mennene ga altså uttrykk for motstand mot praksisen til tross for at de har vokst opp i en kultur hvor omskjæring er vanlig.

Det er viktig å forske mer på menns erfaring med ekteskap og seksuelle relasjoner, både med kvinner som er omskåret og kvinner som ikke er det. En kvalitativ studie kan gå dypt inn i kommunikasjonsprosessen som pågår under den seksuelle akten.

Forskerne