Tema: Vold og overgrep

Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population

Thoresen, S., Myhre, M. C., Wentzel-Larsen, T., Aakvaag, H. F., & Hjemdal, O. K. (2015). Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population. European Journal of Psychotraumatology, 6, 1-12. doi:10.3402/ejpt.v6.26259

Det er kjent at å være utsatt for vold i barndommen er assosiert med problemer i mental helse, og med fare for å bli utsatt for vold også senere i livet. Vi vet mindre om betydningen av ulike typer vold man kan bli utsatt for i barndom og voksen alder, og betydningen for mental helse i voksen alder.

Målet med studien er å vurdere sammenhengen mellom ulike typer vold mot barn og voksne, og hvordan de til sammen virker inn på mental helse i voksen alder.

Det ble gjort en telefonundersøkelse av et tverrsnitt av den voksne befolkningen i Norge. 2435 kvinner og 2092 menn i alderen 18–75 deltok (19.3 % av de som ble forsøkt ringt, og 42.9 % av de som faktisk tok telefonen). Intervjuet bestod av spørsmål om en bred rekke former for vold i barndom og voksen alder.

Mange rapporterte om at de hadde vært utsatt for noen form for vold. Eksempelvis:

  • seksuelt misbruk i barndommen (kvinner: 10, 2 %, menn: 3,5 %),
  • fysisk vold fra foreldre (kvinner: 4,9 %, menn: 5,1 %)
  • voldtekt (kvinner: 9,4 %, menn: 1,1 %)

Alle former for vold i barndommen ga økt risiko for at man også ble utsatt for vold i voksen alder. Det var 2,2 til 5 ganger så stor sjanse for å bli utsatt for vold som voksen dersom man hadde opplevd vold i barndommen.

Forekomst av former for angst og depresjon som er assosiert med misbruk hos voksne, økte jo flere former for vold i barndommen personen hadde opplevd. Alle kombinasjoner av vold i barndommen hadde sammenheng med angst/depresjon. Personer som rapporterte om psykisk vold/forsømmelse hadde høyest nivå av angst/depresjon.

Resultatene må tolkes i lys av den lave svarprosenten.

En bred vurdering av det å være utsatt for vold både i barndom og voksen alder er nødvendig både i forskningsøyemed og med tanke på forebygging. Psykisk vold og forsømmelse bør få økt oppmerksomhet i forskningen, særlig når det forekommer i kombinasjon med andre former for vold.

Forskerne