Aktuelt

Disputas: Traumebehandling for barn – hva bidrar til endring?

15. mai disputerer Marie Knutsen med en avhandling basert på materiale fra TF-CBT-prosjektet ved NKVTS. Avhandlingen viser at behandling som bidrar til at barn utvikler mer hjelpsomme tanker i etterkant av et traume ser ut til å redusere traumerelaterte symptomer.

Marie Lindebø Knutsen disputerer ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode som har vist gode resultater for barn som strever med posttraumatiske stress-symptomer (PTSS) og andre vansker etter traumatiserende opplevelser. Stipendiat Marie Lindebø Knutsen har studert hva som bidrar til bedring av traumesymptomer. Avhandlingen bygger på data fra en norsk behandlingsstudie hvor 79 barn mottok TF-CBT.

Mer om TF-CBT-metoden og implementeringsprosjektet ved NKVTS.

En traumatisk erfaring kan bryte fullstendig med antagelsene et barn har om verden, andre og seg selv. Knutsen finner at endringer av dysfunksjonelle traumerelaterte tanker kan forklare reduksjon av PTSS. Utvikling av mer hjelpsomme tanker ser også ut til å ha en positiv effekt på depressive symptomer.

I TF-CBT vektlegges bearbeidelse av den vonde opplevelsen gjennom å jobbe med å fortelle traumehistorien (narrativ). Alle barna i studien utviklet en mer sammenhengende og organisert historie om den traumatiske hendelsen. Men Knutsen finner ikke noen sammenheng mellom narrative endringer og behandlingsrespons. Arbeidet med traumehistorien kan likevel bidra til å skape mening og lette gjenfortelling.

Sammenslåtte data fra den norske studien og en tysk behandlingsstudie ble benyttet for å forstå ulike typer behandlingsforløp. Selv om TF-CBT hjelper de fleste barna, fortsetter 21 prosent å streve med PTSS etter avsluttet behandling. Lite respons på behandling henger ikke sammen med type traume barnet var utsatt for, samtidig angst og depresjon, eller dysfunksjonelle tanker. Derimot ser det ut som jenter generelt, og barn med høye nivåer av PTSS ved behandlingsstart, er i høyere risiko for å ikke respondere på behandlingen.

Studien peker på at endringer av negative traumerelaterte tanker kan forklare de positive effektene av traumeterapi. Barn utsatt for vold og overgrep (interpersonlige traumer) og de som strever med samtidig depresjon og angst har også god nytte av TF-CBT.