Aktuelt

Etterlyser foreldre til studie av barn med skadelig seksuell atferd

– Vi trenger kontakt med foresatte og foreldre til barn som utsetter seg selv eller andre barn for uønskede og skadelige seksuelle handlinger, både på nett og utenfor nettet, sier Hannah Helseth.

Hannah Helseth er forsker ved NKVTS og med i et forskningsprosjekt om det som kalles skadelig seksuell atferd (SSA) blant barn og unge. Gjennom studien skal de finne ut hvordan pårørende og profesjonelle aktører beskriver og forstår barn og unge med SSA.

Skadelig seksuell atferd kan være vanskelig, gutt søker trøst hos mor
Foto: Shutterstock

Internasjonale studier viser at mellom 30-50 % av seksuelle overgrep begås av barn selv. Dermed er det svært viktig å få mer kunnskap om dem, for å bidra til færre overgrep og at færre gjør skadelig seksuelle handlinger. Forskerne skal også undersøke hvordan foresatte beskriver hjelpeapparatets behandling av barna og hvilken støtte de pårørende selv har fått.

Foreldre og foresatte kan bidra på to måter. Enten ved å svare på et anonymt nettskjema og/eller delta på et forskningsintervju.

Hva er skadelig seksuell atferd?

– Barn og unge har rett til å ha en seksualitet og til å utforske den, men ikke når den skader andre eller dem selv, sier Helseth.

Hun forteller at skadelig seksuell atferd kan forklares med hjelp av seks kriterier: (1) Det er forskjell på maktforhold, modningsnivå og alder mellom de involverte, (2) Det er bruk av trusler eller tvang. (3) Det er manglende samtykke. (4) Atferden er preget av hemmelighold. (5) Atferden øker selv om den blir forsøkt stoppet. (6) Den som har blitt utsatt er preget av negative følelser.

Les mer på seksuellatferd.no.

Når det kommer til det digitale forteller Helseth at skadelig seksuell atferd utgjør et bredt spekter av handlinger, fra uønsket deling og spredning av seksualiserte bilder til situasjoner som klassifiseres som voldtekt. I det samme landskapet finnes også handlinger som digital blotting, uønsket seksuell kontakt via digitale medier og grooming. Noen handlinger er åpenbart eksempler på seksuelle overgrep, mens andre kan kategoriseres som seksuell trakassering eller uønskede seksuelle hendelser.

Intervjustudie

For å få mer kunnskap, ønsker forskergruppen kontakt med omsorgspersoner for unge fra 8 til 18 år.

– Vi planlegger å gjennomføre inntil fem intervju med foresatte. Noen av intervjuene blir bare med én foresatt, mens andre gjennomføres med to foresatte, eller med andre pårørende som er tett på den unge, og den unge selv, sier Helseth.

Deltakerne skal rekrutteres gjennom behandlere ved ulike institusjoner som barnehusene og i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).

– Men foresatte kan selvsagt også ta direkte kontakt med oss, sier Helseth.

Porno

Tidligere studier viser at barn og unge har lett tilgang til og ser pornografi på nett. Gutter både ser på mer porno og blir eksponert for det i yngre alder enn jenter. Det er sentralt for studien at skadelig seksuell atferd og innsamling av overgrepsbilder skjer digitalt.

– Vi vil undersøke hvordan den digitale arena kan gjøre det vanskeligere for foresatte og foreldre å kontrollere og korrigere den unges atferd, og hvorvidt den digitale arenaen kan føre til at normer forflyttes og skyves hos noen barn og unge, sier Helseth.

Foreldre kjenner barna best

Foresatte sitter på verdifull innsikt om forløp, eventuell oppfølgning og egne vurderinger om hva som er årsaker og hva som kan forhindre ytterligere hendelser med seksuell skadelig atferd.

Intervjuet vil ikke ta mer enn 60 min, og vil gjennomføres av forskere som har lang erfaring med å innhente informasjon om sensitive spørsmål. Intervjues vil gjennomføres på et velegnet sted enten i NKVTS sine lokaler eller et annet sted som føles trygt.

– Du eller dere som informanter vil være anonyme, og all informasjon vi får fra dere vil bli oppbevart på forsvarlig vis, forsikrer Helseth.

Ta kontakt

Ønsker du som profesjonell aktør å bidra til rekruteringen av informanter eller få mer informasjon om prosjektet? Ta kontakt med oss.

Ønsker du å delta i den anonyme spørreundersøkelsen?
Fyll inn skjema: https://nettskjema.no/a/244209

Ønsker du å delta, eller vil du ha mer informasjon? Kontakt prosjektkordinator Oda Sophie Gullvik Frafjord.

Les mer om prosjektet:
Digitale seksuelle overgrep og krenkelser mot barn og unge – gjerningspersoner, fornærmede og arenaer – NKVTS.