Tema: Vold og overgrep

Digitale seksuelle overgrep og krenkelser mot barn og unge – gjerningspersoner, fornærmede og arenaer

Hvordan skaper bruken av teknologi knyttet til internett og digitale kommunikasjonsverktøy nye areaner som muliggjør seksuelle overgrep? Denne studien skal frembringe ny kunnskap om om seksuelle overgrep mot barn og unge med hovedvekt på overgrep over internett. 

 
2021 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Denne studien omfatter tre delprosjekter:

  1. Voksne gjerningspersoner som begår overgrep mot barn og unge. 
  2. Barn og unge som begår seksuelle overgrep mot andre barn og unge.
  3. Barn og unge utsatte for digitale seksuelle overgrep.

Delprosjekt 1

I delprosjekt 1 skal vi frembringe ny kunnskap om voksne som har begått overgrep mot barn og unge, med hovedvekt på overgrep begått over internett eller med bruk av digitale kommunikasjonsverktøy. Dette delprosjektet omfatter både kjennetegn ved gjerningspersoner, men også institusjonenes arbeid med problemstillingen. Derfor vil delprosjektet gjennomføre intervjuer med domfelte, behandlere, politi og påtalemyndigheten for å kunne undersøke fenomenet mer helhetlig. Domsmateriale vil også analyseres. 

Delprosjekt 2

Delprosjekt 2 skal frembringe kunnskap om barn og unge som begår overgrep mot andre barn og unge over internett. Vi vil undersøke både hvordan foreldre og foresatte til barn som har skadelig seksuell atferd har opplevd hjelpeapparatet, men også hvordan hjelpeapparatet er organisert og hvordan de håndterer og jobber med slike saker. Datainnsamling vil foregå både kvalitativt og kvantitativt, gjennom intervjuer med pårørende, ansatte i Statens barnehus, ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og gjennom analyser av domsmateriale. 

Delprosjekt 3

I delprosjekt 3 skal det frembringes kunnskap om personlige og sosiale kjennetegn, samt risikofaktorer knyttet til fornærmede for seksuelle overgrep. Videre vil unges opplevelser med å bli utsatt for uønsket deling av seksualiserte bilder  bli undersøkt, samt konsekvensene overgrep via nett kan ha for videre livsløp undersøkes.

  • Analyse av domsmateriale
  • Kvalitative intervjuer 
  • Spørreskjema

Denne studien er en del av regjeringen sin satsing på økt kunnskap om digitale overgrep og er et samarbeid mellom NKVTS og NOVA. Studien er initiert og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater