Aktuelt

Hvilken behandling tilbys i dag voksne som utøver vold?

I store deler av landet finnes det ikke spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold. Dette kommer frem i en nasjonal kartlegging som ble lansert 25. november hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Alle relevante behandlingsenheter i Norge, i alt 990 enheter, ble invitert til å delta i kartleggingen.

– Blant dem som svarte på undersøkelsen, oppga 83 instanser og 49 avtalespesialister at de behandler voksne som utøver vold, forteller forsker og prosjektleder Ingunn Rangul Askeland.

Flertallet av enhetene er generelle tilbud som tar imot få klienter som har slike problemer.

Vold mot familien

De fleste som kommer til behandling for vold, har utøvd vold innad i familien. I den grad enhetene behandler voksne som utøver vold mot andre utenfor familien, kommer dette i tillegg til familievolden.

– Mange av enhetene oppga at de ikke tilbyr behandling til personer som utøver det de betegner som grov, gjentagende eller alvorlig vold, sier Askeland.

Spesialisttilbud

Askeland forteller at kartleggingen viste at alle regioner har minst ett spesialisert tilbud, men at disse bare er tilgjengelige for deler av regionens innbyggere.

– Dette henger sammen med at de spesialiserte enhetene har mandat til å behandle bosatte innenfor begrensede geografiske områder. Dette betyr at det i store deler av landet ikke finnes spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold, sier Askeland.

Mange av behandlingstilbudene oppga at de savnet samarbeidspartnere og muligheten til å henvise til andre med spesifikk kunnskap om voldsutøvelse.

Tilbudene dekker mange ulike former for voldsutøvelse. Drøyt åtte av ti oppga at de behandler voksne som utøver psykologisk vold. Vel syv av ti behandler voksne som utøver fysisk vold, og like mange oppga at de tilbyr behandling der voksne har sviktende omsorgsevne.

Halvparten behandler ikke seksualisert vold

Behandlingen av voksne som utøver seksuell vold ser ut til å havne i en særstilling, hvor bare halvparten av enhetene rapporterte at de gir behandling for denne problemtypen.

– Flere enheter sier at seksuell vold er et eksklusjonskriterium ved deres enhet, sier Askeland.

En fjerdedel rapporterte at de behandler saker der volden er karakterisert som æresrelatert vold, mens 15 prosent rapporterte saker med tvangsekteskap og bare 5 prosent har hatt saker der kjønnslemlestelse hadde vært et tema.

NKVTS har gjennomført kartleggingen som et tiltak i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017).

Her kan du lese rapporten.