Tema: Vold og overgrep

Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

Askeland, I. R., Moen, L. H., Nilsen, L. G., Kruse, A. E., Hjemdal, O. K., & Holt, T. (2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. (Rapport 10/2016).

I store deler av landet finnes det ikke spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold. Mange behandlingsenheter som tar imot slike klienter savner samarbeidspartnere og mulighet til å henvise til enheter som har spesifikk kunnskap om voldsutøvelse.

Alle relevante behandlingsenheter for voksne som utøver vold i Norge ble invitert til å delta i en nasjonal kartlegging om behandling for voksne som utøver vold. NKVTS har gjennomført kartleggingen som et tiltak i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017).

I alt ble 990 enheter, 296 instanser og 694 avtalespesialister, forespurt om de ville delta. Svarprosenten blant de relevante instansene var på 36,8 prosent, mens svarprosenten hos avtalespesialistene var på 12,1 prosent.

Blant dem som svarte på undersøkelsen, oppga 83 instanser og 49 avtalespesialister at de behandler voksne som utøver vold.

Flertallet av enhetene er generelle tilbud som tar imot få klienter som har slike problemer.

Vold mot familien

De fleste som kommer til behandling for vold, har utøvd vold innad i familien. I den grad enhetene behandler voksne som utøver vold mot personer utenfor familien, kommer dette i tillegg til familievolden.

Mange av enhetene oppga at de ikke tilbyr behandling til personer som utøver det de betegner som grov, gjentagende eller alvorlig vold.

Enhetene tilbyr behandling til både menn og kvinner, men oppga at de har hatt flest saker der menn har utøvd vold.

Spesialisttilbud

Kartleggingen viste at alle regioner har minst ett spesialisert tilbud, men disse er bare tilgjengelige for deler av regionens innbyggere. Dette henger sammen med at de spesialiserte enhetene har mandat til å behandle bosatte innenfor begrensede geografiske områder. Med andre ord mangler store deler av landet spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold.

Mange av behandlingstilbudene oppga at de savnet samarbeidspartnere og muligheten til å henvise til andre med spesifikk kunnskap om voldsutøvelse.

Tilbudene dekker mange ulike former for voldsutøvelse. Drøyt åtte av ti oppga at de behandler voksne som utøver psykologisk vold. Vel syv av ti behandler voksne som utøver fysisk vold, og like mange oppga at de tilbyr behandling der voksne har sviktende omsorgsevne.

Halvparten behandler ikke seksualisert vold

Behandlingen av voksne som utøver seksuell vold ser ut til å havne i en særstilling, hvor bare halvparten av enhetene rapporterte at de gir behandling for denne problemtypen. Flere enheter sier at seksuell vold er et eksklusjonskriterium ved deres enhet.

En fjerdedel rapporterte at de behandler saker der volden er karakterisert som æresrelatert vold, mens 15 prosent rapporterte saker med tvangsekteskap og bare 5 prosent har hatt saker der kjønnslemlestelse hadde vært et tema.

 

Forskerne

Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse

PDF 3.1MB

Last ned publikasjon