Aktuelt

Kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

Kunnskapsmiljøene i Norge som jobber med vold og traumatisk stress styrker nå det faglige og strategiske samarbeidet. Ett av tiltakene er å etablere en norsk traumeforening; Norwegian Society for Traumtic Stress Studies.

– Vi er godt fornøyde med å få på plass denne samarbeidsavtalen. Den gjør at vi kan bygge videre på og utvide det strategiske og praktiske samarbeidet vi har hatt over lang tid, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

– RVTS har gjennom årene hatt et langt og godt samarbeid med NKVTS, men denne avtalen gir samarbeidet vårt en ny strategisk dimensjon, med en tydelig retning og visjon for samskapningen og samarbeidet oss imellom. Avtalen er tydelig uttrykk for at vi ønsker å få til enda mer sammen på volds- og traumefeltet. Vi håper de tjenestene som bruker vår kunnskap vil merke et mer samlet kunnskaps- og kompetansefelt, forteller senterlederne ved RVTS-ene, Elin Hartvigsen (Nord), Bente Espeland (Midt), Toril Araldsen (Øst), Martin Mølsæter (Sør) og Espen Rutle Johansson (Vest).

Kunnskapsutveksling

Både NKVTS og RVTS-ene jobber for at beslutninger som tas i tjenestene og i forvaltningen skal være kunnskapsbaserte. Med ulike virkemidler bidrar sentrene til kunnskapsutvikling og økt kvalitet i forvaltningen og tjenestene.

– Ved et tettere samarbeid får vi brukt vår samlede kunnskap og erfaring bedre overfor beslutningstakere, i tjenestene, blant berørte, i befolkningen og internt i organisasjonene våre, sier Birkeland.

Forskningsbehov

RVTS-ene, som jobber tettest på tjenestene og kommunene, skal videreformidle til NKVTS hvilke behov de ser for ny kunnskap. Ansatte ved RVTS-ene skal i større grad enn tidligere bidra i forskningsaktiviteter ved NKVTS der det er særlig relevant for pågående aktiviteter. NKVTS skal bidra mer i relevante utviklingsprosjekter hvor RVTS har ansvar. Dette kan være kurs og konferanser, nettressurser og undervisningsopplegg.

Traumeforening og konferanse

Sentrene har også vedtatt å etablere en norsk traumeforening – Norwegian Society for Traumatic Stress studies (NSTSS), som skal knyttes til European Society for Traumatic Stress studies. Foreningen skal gi en arena for faglig samhandling og kunnskapsdeling, blant annet gjennom konferansen NSTSS, som skal avholdes hvert andre år.

– Vi håper og tror dette vil bidra til gjensidig informasjons- og idéutveksling, styrke faglig overføring og sikre et sterkere kunnskapsmiljø for vold og traumer i Norge, sier Birkeland.

 

Om sentrene:

RVTS-sentrene er statlig finansierte kompetansesentre og mottar midler hovedsakelig fra Helse- og omsorgsdepartemenet (HOD), Barne- og familiedepartementet (BFD), og Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NKVTS er et heleid datterselskap av NORCE og mottar grunntilskudd og prosjekttilskudd fra HOD, BFD og JD. NKVTS har også en rammeavtale med Helsedirektoratet om rådgivning og beredskap samt finansiering fra andre forskningsfinansiører. Både RVTS-sentrene og NKVTS rapporterer i henhold til tilskuddsbrevene sine til Helsedirektoratet.