Tema: Vold og overgrep

Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker

Kulturelle hensyn er ikke nevnt i barneloven, og i lovforarbeid blir det vurdert slik at de hensyn som er nedfelt i loven ikke favoriserer en kultur fremfor en annen. Samtidig er enten en eller begge foreldre av utenlandsk opprinnelse i en vesentlig andel av barnefordelingssakene, og spørsmål vedrørende kultur og etnisitet dukker av og til opp i disse sakene. Med utgangspunkt i høyesteretts- og lagmannsrettsdommer om barnefordeling og samvær, tar prosjektet sikte på å belyse hvilke temaer som aktualiserer disse spørsmålene og rettens vurderinger av kulturelle hensyn.

 
2013 Dette prosjektet er gjennomført 2014

Prosjektleder

Hovedmål

Prosjektet inngår i et større bokprosjekt med forskere fra kvinne- og barneretten ved IOR, UiO. Resultater skal publiseres i antalogien Likt og ulik, planlagt utgitt på Gyldendal Akademisk i løpet av 2014.

Metode

Analysen av fungerende rett baseres på lagmannsrettsavgjørelser om bosted og samvær fra 2006, 2007 og 2012. Til sammen dreier det seg om 262 dommer. I tillegg er også høyesterettsavgjørelser hvor temaer i tilknytning til etnisitet og kultur analysert. Det er benyttet tematisk analyse i gjennomgangen av domsmaterialet. Prosjektet gir også en fremstilling av gjeldende rett på dette området.

Publikasjoner

Skjørten, K. (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. I A. Hellum & J. Köhler-Olsen (Red.) Like rettigheter – ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv (s. 173-193). Gyldendal Juridisk.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater