Tema: Vold og overgrep

Eldres oppfatning av vold og overgrep og syn på å melde fra om overgrep

Vold og overgrep mot eldre er en av de mest skjulte og vanskeligst tilgjengelige formene for vold. Bare en liten del av denne volden registreres av politi og øvrige hjelpeapparat. Undersøkelsen ser på forhold som kan medvirke til at eldre ikke søker hjelp og forteller om volden de utsettes for

 
2004 Dette prosjektet er gjennomført 2006

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Juklestad, Olaug

Hovedmål

Avdekke forhold som kan medvirke til at eldre ikke søker hjelp og forteller om den volden de utsettes for.

Metode

Undersøkelsen bygger på tilsvarende undersøkelser som er gjennomført overfor ulike etniske grupper i USA og i flere andre land i Asia og Europa, og svarene fra den norske undersøkelsen blir sammenliknet med svarene fra en del av disse undersøkelsene.

Den norske undersøkelsen er imidlertid gjennomført som en postal spørreskjemaundersøkelse til et utvalg på 1000 medlemmer av Norsk pensjonistforbund, mens de øvrige undersøkelsene er gjennomført som direkte intervjuer med mindre utvalg, fra 50 til 100 respondenter.

I tillegg til de som svarte på de tilsendte spørreskjemaene ble det i den norske undersøkelsen gjennomført direkte intervjuer med en mindre gruppe på 7 pensjonister. I disse intervjuene, som hadde samme spørsmål som spørreskjemaundersøkelsen, ble det også hentet inn utfyllende kommentarer og begrunnelser for svarene.

Tilleggsinformasjon

Undersøkelsen ser på forhold som kan medvirke til at eldre ikke søker hjelp og forteller om volden de utsettes for, og i offentlig statistikk, også den som bygger på intervjuundersøkelser i befolkningen, er denne formen for vold lite representert.

Mer spesialiserte undersøkelser og kliniske erfaringer fra arbeid med eldre viser imidlertid at denne gruppen er atskillig mer voldsutsatt, enn hva de mer generelle registreringer og statistikker tyder på. Det er derfor viktig å få kunnskap om hva underrapporteringen skyldes.

Undersøkelsen tar opp ulike forhold som kan medvike til at eldre ikke søker hjelp og forteller om den volden som de utsettes for:

  • At de ikke definerer handlingene som overgrep, men mener dette er handlinger og atferd som kan aksepteres overfor eldre
  • At de mener eldres rett til selvbestemmelse kommer i konflikt med og må vike for andre mer praktiske hensyn
  • At de ikke er oppmerksomme på volds- og overgrepsproblematikken eller har urealistiske forestillinger om forekomst og alvorlighetsgrad
  • At de mener at vold mot eldre må tolereres, enten på grunn av forhold knyttet til overgriper eller fordi de synes offeret har gjort seg fortjent til å utsettes for overgrepene
  • At de opplever overgrepene som en privatsak som de ikke ønsker andre skal få innsyn i eller gripe inn i

Publikasjoner

Hjemdal, O. K., & Juklestad, O. (2006). En privat sak? Eldres oppfatning av vold og overgrep og om å melde fra om overgrep.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater