Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen – med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS)

Hvilke faktorer kan fremme eller hemme enslige mindreårige flyktningers utviklings- og læringsmuligheter i bosettings- og integreringsfasen?

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2017

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

 • Changezi, Sofie Haug
 • Aadnanes, Margrete
 • Hjorthol, Toril

Hovedmål

Det er stort behov for forskningsbasert kunnskap om unge enslige flyktninger i bosettingsfasen generelt og deres erfaringer i skole og utdanning spesielt. Ikke minst fordi vi vet at frafallsprosenten i videregående skole er forholdsvis høy for flyktningungdom.

Derfor er det svært viktig å få bedre kunnskap om hvordan unge enslige flyktninger under utdanning følges opp – både i og utenfor skolen. Prosjektets målsetting må ses på bakgrunn av det store frafallet blant denne gruppen elever i skolen.

Studien har følgende delmål

 • Å få økt kunnskap om eksisterende utdannings-, bo- og omsorgstilbud for unge enslige flyktninger (16 år og eldre) i bosettingskommunene
 • Å få en bedre forståelse av flyktningungdommenes egne erfaringer, behov og ønsker angående utdannings-, bo- og omsorgstilbud i bosettingsfasen
 • Å kunne belyse hvilke tilbud/tiltak som kan fremme eller hemme flyktningungdoms muligheter for å gjennomføre et utdanningsløp
 • Å øke de involverte fagpersoners bevissthet om unge enslige flyktningers mangfoldige og sammensatte faglige og psykososiale behov

Metode

Data samles inn gjennom ulike metoder

 • Casus-studier av utdannings- og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i tre bosettingskommuner 
 • Kvalitative, semistrukturerte intervjuer med et utvalg (40) av flyktningungdommene
 • Intervjuer med utvalgte fag- og omsorgspersoner i bofellesskap, skolen, barnevernet og andre instanser som er involvert i tilbudene til de enslige mindreårige
 • Dokumentstudier, dvs. studier av skriftlige dokumenter vedrørende statens og (fylkes)kommunenes oppfølging av enslige mindreårige

Tilleggsinformasjon

Hovedprosjekt FUS: 2010-2017 (Pilotprosjekt 2009)

Studien gjennomføres over en periode på syv år. Høsten 2009 ble det gjennomført en pilotundersøkelse for å utdype prosjektets problemstilling, samt å prøve ut datainnsamlingsmetodene. De tre kommunene som deltar i hovedprosjektet er av varierende størrelse og har ulikt erfaringsgrunnlag vedrørende utformingen av skole-, bo og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger.

Resultater fra studien formidles i artikler til fagtidsskrifter – nasjonalt og internasjonalt, bokkapitler, masteroppgaver og doktorgradsavhandling.

Med Redd Barna som søkerorganisasjon fikk FUS-prosjektet innvilget midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til en doktorgradsstipendiat fra og med juni 2010. Prosjektet har også fått økonomisk støtte fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Resultater fra studien formidles i artikler til fagtidsskrifter – nasjonalt og internasjonalt, bokkapitler, masteroppgaver og doktorgradsavhandling.

Publikasjoner

Pastoor, L. d. W. (2017). Reconceptualising refugee education: exploring the diverse learning contexts of unaccompanied young refugees upon resettlement. Intercultural Education, 28(2), 143-164. doi:10.1080/14675986.2017.1295572

Pastoor, L. d. W. (2016). Enslige unge flyktningers psykososiale utfordringer: behovet for en flyktningkompetent skole. I C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (s. 200-219). Universitetsforlaget.

Pastoor, L. d. W. (2015). The mediational role of schools in supporting psychosocial transitions among unaccompanied young refugees upon resettlement in Norway. International Journal of Educational Development, 41, 245-254. doi:10.1016/j.ijedudev.2014.10.009

Pastoor, L. d. W. (2015). Unaccompanied young refugees – from uprooting to resettlement in Norway: The crucial role of schools in enhancing well-being, adaptation and integration. Jeunes et mineurs en mobilité, 1(1), 21-34. doi:10.1016/j.ijedudev.2014.10.009

Pastoor, L. d. W. (2013). The decisive role of school in the lives of unaccompanied refugee minors in Norway. Siirtolaisuus-Migration, 40, 32-40.

Aadnanes, M., & Pastoor, L. d. W. (2013). Blir enslige mindreårige flyktninger diskriminert? En drøfting av deres rettigheter til omsorg etter bosetting. Tidsskriftet Norges Barnevern, 90(1), 42-51.

Pastoor, L. d. W. (2012). Skolen – et sted å lære og et sted å være. I K. Eide (Red.) Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger (s. 219-240). Gyldendal Akademisk.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater