Tema: Vold og overgrep

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling med spesialisthelsetjenesten som hovedmålgruppe ble ferdigstillet september -13. Håndboka ble 2015 blitt utvidet til også å gjelde kommunenes helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenesten samt innbefatte seksuelle overgrep. I 2018 ble håndboka erstattet med Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.

 
2010 Dette prosjektet er gjennomført 2019

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Håndbokas overordnede mål er å øke handlingskompetansen i helse- og omsorgstjenesten slik at barn utsatt for mishandling blir identifisert tidligs mulig, får god hjelp og sikres mot nye overgrep ved at barneverntjenesten og eventuelt politi blir varslet. 

 • Styrke helsearbeideres kunnskap om ulike symptomer, skader og hendelser som bør vekke mistanke om barnemishandling og omsorgsvikt
 • Gi råd om rutiner som øker sannsynligheten for at barnemishandling blir fanget opp i helse- og omsorgstjenesten
 • Beskrive beste praksis for utredning ved mistanke om barnemishandling med utgangspunkt i dagens forskningsbaserte kunnskap
 • Gi kunnskap om hensiktsmessig dokumentasjon og sikring av bevis særlig med tanke på å gi barneverntjenesten og politiet et best mulig grunnlag for videre utredning og etterforskning
 • Gi oversikt over relevante lover og regelverk
 • Gi praktiske råd for fremgangsmåte i disse sakene i tråd med medisinsk etiske og rettslige prinsipper slik at både barns og foreldres behov blir ivaretatt
 • Gi praktiske råd for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at barnet raskt får den hjelp og oppfølging det trenger

Metode

Håndboka er revidert av to arbeidsgruppe, en for kommunenes helse- og omsorgstjenester og en for tannhelsetjenesten, med solid erfaring innenfor fagfeltet, og kvalitetssikres av en referansegruppe som er bred sammensatt av helsearbeidere med ulik fagbakgrunn og erfarene fagfolk fra samarbeidende instanser.

De kliniske kapitlene: Kliniske tegn og Utredning bygger på:

 • Systematiske litteraturgjennomganger og metaanalyser
 • Nyere ikke-systematiske litteratur gjennomganger publisert i anerkjente medisinske tidsskrift
 • Eksisterende kunnskapsbaserte retningslinjer,
 • Litteratursøk for perioden 1996- desember 2015
 • Kliniske oppslagsverk 

Kapitelet Dokumentasjon bygger på:

 •  Nasjonale og internasjonale retningslinjer for god praksis

Kapitlene som omhandler tiltak og tverrfaglig arbeid i helsetjenesten og samhandling med andre etater bygger på

 • Norske lover, forskrifter og rundskriv
 • Eksisterende norske retningslinjer og veiledere
 • Klinisk erfaring, diskusjon og høring i referansegruppen og uformell høring av helsepersonell tilknyttet det landsomfattende, uformelle, profesjonelle nettverket Medisinsk forum for fagpersoner med interesse for sosial pediatri, vold i nære relasjoner og overgrepsmottak. Fagekspertise utover dette er innhentet ved behov.

Publikasjoner

Myhre, M. C. (2015). Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling. .

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater