Tema: Vold og overgrep

Hvordan er vold mot eldre inkludert i de kommunale handlingsplanene?

Etter gjentatte oppfordringer fra departementalt nivå, har flere kommuner de siste årene intensivert arbeidet med handlingsplaner relatert til vold. I Stortingsmeldingen og den påfølgende handlingsplanen nevnes eldre personer sammen med andre marginaliserte grupper, men uten at særskilte tiltak blir anbefalt. Et raskt søk i et mindre antall handlingsplaner fra tilfeldig utvalgte kommuner, indikerer at den eldre befolkningsgruppen er lite vektlagt i planene.

 
2015 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

Hovedmål

Hensikten er å få kunnskap om omfang, innhold og «brukervennlighet» i de kommunale handlingsplanene om vold i nære relasjoner relatert til problematikk knyttet til eldre voldsofre.

Prosjektet ønsker å kartlegge følgende områder:

  • På hvilken måte er aldergruppen 65 år og over inkludert i de kommunale handlingsplanene og hvordan blir denne gruppen presentert i planene?
  • Hvilke tiltak for hjelp og støtte anbefaler handlingsplanene til eldre ofre og andre som er involvert?
  • På hvilken måte bistår handlingsplanene ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i deres arbeid med potensielle eldre overgrepsofre og overgripere?
  • Hva er styrker og svakheter ved de foreliggende planene vedrørende vold mot eldre voksne?

Delmål

Delmålet er kunnskapen kan nyttes av politikere og andre sentrale personer som har innflytelse på utarbeidelse og revidering av handlingsplanene.

Metode

Dokumentstudier vil bli gjennomført av 10 tilfeldig utvalgte kommunale handlingsplaner i hver av de fem RVTS regionene; det vil si totalt 50 planer og søkes opp via kommunens hjemmeside. Rådgiver/eldrevold-kontakten ved hver RVTS vil sende en oversikt over kommuner som har utarbeidet handlingsplaner. Handlingsplanene vil bli gjenstand for dokumentanalyse gjennom en kvalitativ innholdsanalyse. 

Tilleggsinformasjon

Prosjektgruppen  består av Astrid Sandmoe (NKVTS) og Aud-Mari Sohini Fjelltun (RVTS Nord) som vil fordele oppgaver i datainnsamlingen og arbeide sammen med analysen av dataene, samt med formidlingen av resultatene. Resultatene vil bli beskrevet i en rapport og en artikkel i et norsk fag- eller forskningstidsskrift.

Publikasjoner

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2016).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater