Ansatte
Sandmoe, Astrid Pressebilder

Sandmoe, Astrid

Pensjonert Forsker II
Enhet: Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Kompetanseområder

– overgrep mot eldre

– hjemmesykepleiens håndtering av overgrepsproblematikk

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Blekken, L. E., Saga, S., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2022). «Vi kjemper en kamp» – Pårørendes opplevelse av samarbeid med sykehjemstjenesten om vold, overgrep og forsømmelser. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(1), 1-20. doi:10.18261/tfo.8.1.5

Saga, S., Blekken, L. E., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2021). Relatives’ experiences with abuse and neglect in Norwegian nursing homes. A qualitative study. BMC Health Services Research, 21(684), 1-14. doi:10.1186/s12913-021-06713-9

Sandmoe, A. (2019). Omfanget av vold og overgrep mot eldre mennesker i Norge. I K. Skjørten, O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen, E. Bakketeig, I. Nordhaug & M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 124-140). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-07

Sandmoe, A., & Hauge, S. (2014). When the struggle against dejection becomes a part of everyday life: a qualitative study of coping strategies in older abused people. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 283-291. doi:10.2147/JMDH.S62197

Sandmoe, A. (2013). Norway. In A. Phelan (Ed.) International perspectives on elder abuse (pp. 151-168). Routledge.

Sandmoe, A., & Kirkevold, M. (2013). Identifying and handling abused older clients in community care: the perspectives of nurse managers. International Journal of Older People Nursing, 8(2), 83-92. doi:10.1111/j.1748-3743.2011.00279.x

Juklestad, O., Malmedal, W. K., & Sandmoe, A. (2012). Når eldre blir utsatt for overgrep. I M. Bondevik & H. A. Nygaard (Red.) Tverrfaglig geriatri (s. 371-390). Fagbokforlaget.

Sandmoe, A., & Kirkevold, M. (2011). Nurses’ clinical assessments of older clients who are suspected victims of abuse: an exploratory study in community care in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN), 20(1-2), 94. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03483.x

Sandmoe, A., Kirkevold, M., & Ballantyne, A. (2011). Challenges in handling elder abuse in community care. An exploratory study among nurses and care coordinators in Norway and Australia. Journal of Clinical Nursing (JCN), 20(23-24), 3351-3363. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03863.x

Sandmoe, A. (2007). How well can standardized instruments help nurses to identify abuse of older people? a literature review. Vård i Norden, 27(2 = 84), 4-8.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Sandmoe, A. (2011). Older people at risk of being abused by someone close to them : a qualitative study of community care services in Norway and Australia. Unipub forlag. (Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo 1149). (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Sandmoe, A., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. NORCE Norwegian Research Centre.

Sandmoe, A., Ruud, N. S., & Bergman, S. (2021). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2019).

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2019). Violence and abuse against elderly people in Norway: A national prevalence study. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Aakvaag, H. F., Flod Aakvaag, H., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stene, L. E., Stensland, S. Ø., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T., & Hjemdal, O. K. (2017). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).

Sandmoe, A. (2016). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2016).

Sandmoe, A., & Skraastad, M. (2013). Vold i nære relsasjoner. Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep – med fokus på hjemmetjenestens pasienter. (Senter for omsorgsforskning, rapportserie 7).

Jonassen, W., & Sandmoe, A. (2012). Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2012).

Andre publikasjoner

2022

Bergman, S., Jahnsen, S. Ø., Lundeberg, I. R., Kårtveit, B., Sandmoe, A., Selvik, S., Sivertsen, K., & Øverlien, C. (2022). Oppsummering og anbefalinger. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 131-141). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sandmoe, A., Selvik, S., Bergman, S., Sivertsen, K., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Data og Metode. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 25-34). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Kårtveit, B., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., Sandmoe, A., Lundeberg, I. R., . . . Øverlien, C. et al. (2022). Begrepsavklaring og tidligere forskning. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 17-24). NORCE Norwegian Research Centre.

Jahnsen, S. Ø., Sandmoe, A., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., Selvik, S., & Øverlien, C. (2022). Kommunenes organisering og forankring av krisesentertjenester. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 111-129). NORCE Norwegian Research Centre.

Sandmoe, A., & Bergman, S. (2022). Begrepsavklaringer – Vold og overgrep mot eldre og av eldre: Avrop 6. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Sandmoe, A., Myhre, J., Iversen, M. H., Iversen, M., Eriksen, S., & Lichtwarck, B. (2022). Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst. Tidsskrift for omsorgsforskning, 8(3), 1-15. doi:10.18261/tfo.8.3.7

Selvik, S., Jahnsen, S. Ø., Øverlien, C., Kårtveit, B., Lundeberg, I. R., Sivertsen, K., Bergman, S., & Sandmoe, A. (2022). Brukerstudie barn: Voldsutsattes erfaringer og behov i møte med hjelpeapparatet. I Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen (s. 35-57). NORCE Norwegian Research Centre.

2021

Sandmoe, A. (2021 December). The prevalence of violence and abuse of elderly people in Norway – consequences for health and well-being. Good practices developed for the elderly population in the municipality through the ‘TryggEst’-project (Safeguarding of Vulnerable Adults). Paper presented at Konferanse om vold mot eldre, web og Azorene.

Sandmoe, A. (2021 February). Eldre personers voldutsatthet, fysisk og psykisk helse og utfordringer i hverdagen. Foredrag på Faggruppesamling eldrevold for USHT Nord og TryggEst Nord, Webinar.

Sandmoe, A. (2021 February). Voldsutsatte menn og hjelpeapparatet. Foredrag på Frokostseminar om vold mot menn, webinar.

Sandmoe, A. (2021 June). Vold mot eldre kvinner i et livsløpsperspektiv. Foredrag på Høyres kvinneforum lunsjmøte, webinar.

Sandmoe, A. (2021 March). Om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – Et år med pandemi – hvordan har det påvirket pasientenes sikkerhet og livskvalitet i sykehjem?. Foredrag på Nasjonal konferanse ;resultater fra najonalt sykehjemsprosjekt, webinar.

Sandmoe, A. (2021 November). Hvorfor er det viktig å ha økt oppmerksomhet på vold mot eldre voksne, og spesielt de eldre kvinnene?. Foredrag på Fagdag -markering av internasjonal dag om avskaffelse av vold mot kvinner, Hdir og webinar.

Sandmoe, A. (2021 November). Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære Relasjoner. Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen. Foredrag på Najsjonal nettverksgruppe om eldrevold, NKVTS, Oslo og webinar.

Sandmoe, A. (2021 November). Vald i nære relasjonar – eit utfordrande folkehelse-problem for kommunane?. Foredrag på Den årlige folkehelsekonferansen, webinar.

Sandmoe, A. (2021 November). Vold mot hjemmeboende eldre personer av noen i nær relasjon – konsekvenser for helse og livskvalitet. Foredrag på Masterutdanning, Oslo.

Sandmoe, A. (2021 October). Forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot sårbare voksne. Eldre hjemmeboende personer som er voldsutsatte-konsekvenser for helse og livskvalitet. Foredrag på Seminarrekke for helse- og omsrogspersonelll, webinar.

Sandmoe, A., & Bergman, S. (2021 June). Presentasjon av studien: Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Foredrag på Lanseringsseminar av rapport, webinar.

Saga, S., Blekken, L. E., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2021 March). Eldre pasienter som utsettes for vold, overgrep og forsømmelser – Pårørendes oppfatning og erfaring. Foredrag på Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, Trondheim.

Saga, S., Blekken, L. E., Nakrem, S., & Sandmoe, A. (2021 March). Pårørendes erfaring med vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem. Foredrag på Nettverkssamling med tema vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, Digitalt.

2020

Sandmoe, A. (2020 February). «Seksuelle overgrep på sykehjem». «Vold og overgrep mot eldre skrøpelige personer som mottar helse- og omsorgstjenester». Foredrag på Nettverkssamling med TryggEst-kommunene, Gardermoen.

Sandmoe, A. (2020 February). «Vold i et livsløpsperspektiv Fra vold mot de aller yngste til vold på sykehjemmet. Hva viser forskning, og hva trenger vi å vite mere om?» Kommunale handlingsplaner, et verktøy for kommunene?». Foredrag på Konferanse om vold i nære relasjoner, Larvik.

Sandmoe, A. (2020 March). «Early warning system on domestic violence for the healthcare system.». Paper presented at Fagdag for tjenester og forskere i Estland, Tallinn.

Sandmoe, A. (2020). Vi beskytter våre eldre på sykehjem mot korona, men til hvilken pris. Østlands-posten.

2019

Sandmoe, A. (2019 January). Om eldre kvinner og menns opplevelse av vold, trakassering og trusler og deres kontakt og erfaringer med hjelpeapparat og rettsvesen. Foredrag på JANUARKONFERANSEN 2019 Om vold og seksuelle overgrep, Tromsø.

Sandmoe, A. (2019 January). Vold og overgrep mot eldre personer som mottar helse- og omsorgstjenester. Foredrag på Fagdag med ansatte i TryggEst prosjektet, Tromsø.

Sandmoe, A. (2019 March). De nære relasjoner – vold mot eldre. Foredrag på Verdighetskonferansen – kreativt mangfold, Oslo.

Sandmoe, A. (2019 May). Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre? Hva kan vi gjøre med dette?. Foredrag på Landskonferansen i alderspsykiatri 2019, Kristiansand.

Sandmoe, A. (2019 October). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner; hvordan brukes de og til hvilken nytte? Vold, overgrep og omsorgssvikt i sykehjem; hva vet vi om dette problemet?. Foredrag på Fylkeskonferanse om vold og trusler i nære relasjoner, Ski.

Sandmoe, A. (2019 September). Relatives’ perception and experiences of abuse and neglect of nursing home patients. Paper presented at European Conference on Domestic violence, Oslo.

Sandmoe, A. (2019 September). Results from the first national prevalence study on violence and abuse against elderly people in Norway ; The impact on health and wellbeing in old age. Foredrag på European Conference on Domestic violence, Oslo.

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 December). Kommunale handlingplaner mot vold i nære relasjoner. Hvordan brukes de og til hvilken nytte?. Foredrag på Nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner, Kristiansand.

Sandmoe, A., & Nymoen, R. C. (2019 May). Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019, Oslo.

Kirkevold, Ø., & Sandmoe, A. (2019). Om bruk av tvang og varsling av overgrep. I K. Krohne (Red.) Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse.

Malmedal, W. K., Ystgård, G., & Sandmoe, A. (2019). Når eldre utsettes for vold og overgrep. I O. G. Lillevik, J. S. Salamonsen & I. Nordhaug (Red.) Vold i nære relasjoner : diskurser og fenomenforståelse (s. 90-115). Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Aakvaag, H. F., Hafstad, G. S., Hjemdal, O. K., Sandmoe, A., Stensland, S., Stene, L. E., . . . Thoresen, S. et al. (2019). Vold og seksuelle overgrep. I I. Myklestad, K. Stene-Larsen & A. Reneflot (Red.) Folkehelserapporten: Vold og seksuelle overgrep.. .

2018

Sandmoe, A. (2018 April). Vold og overgrep mot eldre. Foredrag på Intern undervisning, Gaustad, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 August). Overgrep og vold mot eldre; Hvor stor er utfordringen og hvorfor tar de ikke kontakt med hjelpeapparatet. Foredrag på Debattprogram Arendalsuka, Arendal.

Sandmoe, A. (2018 February). Vold mot eldre – utsatthet, demografi og helse. Resultater fra den første nasjonale forekomststudien. Foredrag på Geriatriseminaret i Vestfold, Bakkenteigen.

Sandmoe, A. (2018 March). Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon. Foredrag på Master; Avansert klinisk geriatrisk sykepleie, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 March). Violence and abuse towards elderly people in Norway, including a gender perspective. Paper presented at Bilateral meetings: exchange of experience and knowledge between the polish delegation and Norwegian resource milieus and entities, Akersgata 59, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 November). Eldre hjemmeboende personer som utsettes for vold og overgrep fra noen i nær relasjon. Foredrag på Master Avansert klinisk geriatrisk sykepleie, UiO, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 November). Eldre og voldsutsatthet – er det mulig å forebygge?. Foredrag på Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2018, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 November). Vold mot eldre – et utfordrende folkehelseproblem?. Foredrag på Helse- og omsorgskonferansen 2018, Sundvolden, Hole.

Sandmoe, A. (2018 October). Usynlige overgrep- vold mot eldre. Foredrag på Ekspertmøte LDO, LDO, Oslo.

Sandmoe, A. (2018 October). Vold mot eldre – utredning og diagnostikk. Foredrag på Olaviken-konferansen 2018, Bergen.

Sandmoe, A. (2018 September). Vold mot eldre i et folkehelseperspektiv. Foredrag på Tverrfaglig master i geriatrisk helsearbeid, Drammen.

Sandmoe, A. (2018). Eldre utsettes for overgrep – hva så. Forebygging.no.

2017

Sandmoe, A. (2017 April). Omfanget av eldre som utsettes for vold i nære relasjoner og noen sentrale problemstillinger knyttet til utsatte og ansatte. Foredrag på Fordypningskurs, Velferdsetatens konferansesenter, Oslo.

Sandmoe, A. (2017 November). Hvordan inkluderer kommunale tjenester voldsutsatte eldre?. Foredrag på Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sandmoe, A. (2017 October). Eldre utsatte og tjenesteapparatet – ulike «behov»?. Foredrag på Krisesenterkonferanse, Oslo.

Sandmoe, A. (2017 September). Vold mot eldre voksne,Forskning og praksis. Foredrag på Arbeidsseminar; TryggEst-modellen, Kolbotn.

Sandmoe, A., & Hjemdal, O. K. (2017 December). Vold og overgrep mot eldre personer i Norge, en nasjonal forekomststudie. Foredrag på Publiseringsseminar, Oslo, NKVTS.

2014

Sandmoe, A. (2014). Vold mot eldre kvinner. I K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (s. 117-134). Cappelen Damm Akademisk.

2010

Sandmoe, A. (2010). Hvis ingen ser tårene dine ... Tønsbergs blad, 10-11.

2004

Sandmoe, A. (2004). Identifying abuse of older people through the use of checklist: an examination of the evidence. (Mastergradsoppgave).

Pressebilder