Tema: Vold og overgrep

Krisesenter – kommunenes arbeid og oppfølging i reetableringsfasen

Prosjektet studerer kommunenes arbeid og oppfølging av voldsutsatte kvinner og menn, og deres barn, i perioden etter opphold på krisesenter. Prosjektet utføres på oppdrag av Bufdir som et samarbeid mellom Norce, NKVTS og Politihøgskolen.

 
2020 Dette prosjektet er gjennomført 2022

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Formålet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som kan legges til grunn for myndighetenes videreutvikling av krisesentertilbudet. De overordnede forskningsspørsmålene er derfor innrettet mot å styrke kunnskapen om:

– Hvordan kommunene jobber med implementering av krisesenterloven.

– Hvordan oppfølgings- og reetableringsfasen forberedes for brukerne, både i de lokale tjenestene og ved krisesentrene, og hva som skjer i denne fasen.

 

Metode

I vårt prosjektdesign legger vi opp til en kombinasjon av ulike tilnærminger: case-studier med et utvalg kommuner, intervjuer, dokument- og policyanalyser, samt analyser av deskriptiv statistikk og forskningsdata fra tilgrensende forskningsprosjekter.

Tilleggsinformasjon

Oppdrag finansiert av Bufdir. Samarbeid mellom Norce (prosjektkoordinator), NKVTS og Politihøgskolen.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater