Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Arbeidsmiljøet på krisesentrene

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2009

Prosjektdeltakere

  • Laugerud, Solveig
  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

I denne studien rettes fokus mot faktorer som fremmer eller hemmer et godt arbeidsmiljø ved krisesentrene. Aktuelle problemstillinger er om krisesentre med et godt arbeidsmiljø og stabile medarbeidere har andre kjennetegn enn sentre med stor utskifting av daglige ledere. Videre hvilken betydning daglige lederes ideologiske forankring, utdanningsbakgrunn, tidligere arbeidserfaring og erfaring fra krisesenterarbeid har for trivsel i stillingen. Og hvilke typer saker som bidrar til at daglige ledere ved krisesentrene velger å slutte i stillingen.

Metode

Prosjektet er en casestudie av fire krisesentre, der to har stabile medarbeidere og to har hatt hyppige utskiftninger i daglig leder stillingene. Det er gjennomført intervjuer av ansatte og tidligere ansatte ved sentrene, ansatterepresentanter i styret, verneombud og styreledere.

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver for prosjektet er Bufdir.

Publikasjoner

Laugerud, S. (2009). Smertefulle endringsprosesser. En undersøkelse av arbeidsmiljøet ved utvalgte krisesentre. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2009).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater