Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Endringer i brukersammensetningen ved krisesentrene

 
2008 Dette prosjektet er gjennomført 2010

Prosjektdeltakere

  • Skogøy, Elin
  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

Undersøkelsen går ut på å finne årsakene til endringer i brukersammensetningen ved krisesentrene, som innebærer økning i antallet brukere med minoritetsbakgrunn og tilbakegang i antallet brukere med etnisk norsk bakgrunn, og knytte dette opp mot ulike brukergruppers behov for informasjon, hjelp og oppfølging.

Den overordnete problemstillingen er hvordan krisesentrene fungerer som hjelpetilbud for brukerne.  For å besvare spørsmålet rettes fokus mot

  • de endringene som har funnet sted i brukersammensetningen
  • hvilke faktorer som kan være årsak til endringene
  • hvilke konsekvenser endringene bør få for krisesentrenes drift og for hjelpeapparatet ellers. I tillegg har prosjektet en problemstilling om brukere og ansattes syn på å ta inn menn som medarbeidere på krisesentrene.

Metode

Datatilfang og metode:

Prosjektet tar utgangspunkt i seks krisesentre, der to sentre har overvekt av kvinner med minoritetsbakgrunn, to har overvekt av kvinner med etnsik norsk bakgrunn, og to har omtrent like mange i hver gruppe. 40-50 brukere og 10-15 ansatte intervjues.

I tillegg benyttes SSBs befolkningsstatistikk, krisesenterstatistikk og resultatene fra en omnibusundersøkelse om kvinners holdninger til å søke hjelp ved krisesentrene.

Tilleggsinformasjon

 Prosjektet er gjort på oppdrag fra BLD. 

Publikasjoner

Jonassen, W., & Skogøy, E. (2010). «Et hjem for oss, et hjem for deg»: En kartlegging om endringer i brukersammensetningen og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2010).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater