Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Kartlegging av kompetanse

 
2007 Dette prosjektet er gjennomført 2008

Prosjektdeltakere

  • Sogn, Hanne
  • Jonassen, Wenche

Mål

I forbindelse med at Barne- og likestillingsdepartementet skal utarbeide et høringsutkast om lovfesting av krisesentrene har NKVTS fått i oppdrag å kartlegge sentrenes kompetansebehov og utarbeide et særlig tilpasset opplæringstiltak for medarbeiderne.

Problemstilling

  • Hvilken kompetanse finnes på krisesentrene i dag?
  • Hvilken kompetanse bør finnes på krisesentrene for å gi et godt hjelpetilbud til ofre for vold i nære relasjoner?
  • Hvem er brukergruppene ved krisesentrene?
  • Er det aktuelt å utvide brukergruppene?
  • Hvordan kan kompetansen på krisesentrene utvikles og sikres?

I forlengelsen av prosjektet tenkes det utarbeidet et særlig tilpasset opplæringstiltak for krisesentrenes medarbeidere.

Metode

Prosjektet tar utgangpunkt i en spørreskjemaundersøkelse til krisesentrene om kompetanse og kompetansebehov. Undersøkelsen vil bli fulgt opp av intervjuer med representanter for krisesentrene og krisesenterorganisasjonene. Det vil ellers bli benyttet relevant litteratur.

Publikasjoner

Jonassen, W., Sogn, H., Olsvik, V. M., & Hjemdal, O. K. (2008). Kunnskap – kvalitet – kapasitet: En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2008).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater