Tema: Vold og overgrep

Skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.

Mange barn og ungdom i Norge er utsatt for vold i nære relasjoner. Skolen har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner på flere nivå, både før volden har oppstått og ved å stoppe pågående vold, da det er her barna tilbringer store deler av sin hverdag. Likevel vet vi for lite om hvordan lærere og helsesykepleiere reagerer, og opplever sin egen rolle og samarbeid i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner, og hvordan barna selv ønsker å bli møtt på skolen når de er utsatt. Formålet med dette prosjektet er å utvikle kunnskap som kan bidra i skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner.

 
2022 Dette prosjektet er pågående 2025

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Forskning viser at en betydelig andel av barn og ungdom i Norge blir utsatt for- og er for dårlig beskyttet mot vold i nære relasjoner. Volden får konsekvenser for barns utvikling og psykiske helse, og kan påvirke læring, konsentrasjon, skolenærvær, mestring og samspill.

I Norge har vi en skoleplikt som fører til at alle barn er i grunnskolen med få unntak. Lærere og helsesykepleiere treffer nesten alle barn uansett hvilke livsvilkår de lever under, og de er i en unik posisjon til å kunne ta imot historier om vold og overgrep. Med oppmerksomhets- og opplysningsplikt, kan lærere og helsesykepleiere melde ifra til barnevernet, og bidra til at barn får nødvendig hjelp. Samtidig opplever studenter som utdanner seg til å bli lærere at de ikke får tilstrekkelig undervisning om dette tema for å være forberedt i sitt fremtidige yrkesliv, og det rapporteres om en usikkerhet knyttet til å håndtere denne problematikken.

Målet med studien er å få økt kunnskap om skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Dette gjør vi ved å undersøke hvordan kontaktlærere, helsesykepleiere og skoleledere i grunnskoler beskriver og opplever at de kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Først skal prosjektet undersøke hvordan profesjonelle i skoler beskriver og forstår egen og andres rolle og responser i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner. Videre skal studien undersøke hvilke responser barn opplever at de har behov for og nytte av å bli møtt med på skolen. Minst like viktig er det å se på opplevelsen av de ulike parters rolle og funksjon i samarbeidet.

Kunnskapen vi får gjennom prosjektet vil kunne bidra til informasjon for å styrke oppfølgingen av barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Den vil også gi ansatte i kommuner, politikere og forskere kunnskap som kan bidra i det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Grunnlag

Rapporten ««Takk for at du spør!» En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere» av 2016 ved NKVTS viser at studenter som utdanner seg til å bli lærere opplever at de ikke får tilstrekkelig undervisning om temaet vold i nære relasjoner for å være forberedt i sitt fremtidige yrkesliv.

Nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever denne problematikken som spesielt vanskelig å håndtere, da det er en usikkerhet om hvordan barn som er utsatt kan identifiseres og følges opp på skolen og i samarbeid med andre instanser. Helsesykepleiere opplever at de har lite tid til å følge opp og føler seg alene om problematikken. Barn som har opplevd vold i nære relasjoner forteller at de bruker ulike strategier på skolen for å håndtere vanskelige følelser, ofte uten hjelp fra en lærer, og UEVO-studien av 2019 ved NKVTS viser at kun en av fem barn utsatt for vold i nære relasjoner i Norge har vært i kontakt med hjelpeapparatet. 

Les rapporten: Øverlien, C., & Moen, L. H. (2016). "Takk for at du spør!" En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere (Rapport 3/2016). Oslo: NKVTS.

Les om funnene fra UEVO-studien i rapporten: G. S. Hafstad & E. M. Augusti (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. (Rapport 4/2019).

Forå svare på forskningsspørsmålene skal det gjennomføres en kvalitativundersøkelse, hvor kontaktlærere, skoleledere,helsesykepleiere og barn forteller fritt om sine subjektive erfaringer i fokusgrupper- og dybdeintervju.

Det skal gjennomføres to profesjonsspesifikke fokusgruppeintervju med lærere og helsesykepleiere, og to fokusgruppeintervju med barn og ungdom mellom 8-16 år. Videre skal det gjennomføres semistrukturerte intervju med lærere, helsesykepleiere, skoleledere og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Omtrent 42 informanter vil delta i studien. Et strategisk utvalg med 7 skoler fra Oslo og Omegn blir valgt ut for å delta på studien.

Bakgrunn:
Prosjektet er en offentlig sektor ph.d. i Osloskolen, der kandidaten arbeider 75% av tiden med forskning og 25% i offentlig sektor over fire år fra 2022 til 2026. 

Veiledere:
Hovedveileder: Carolina Øverlien, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

Biveileder: Thormod Idsøe, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Finansiering:
Norges forskningsråd

Utdanningsetaten, Oslo kommune

Samarbeid:
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Utdanningsetaten, Oslo kommune

Sofienberg skole Oslo kommune

Norges forskningsråd

Universitetet i Oslo, Instiutt for spesialpedagogikk

Deltakere:
Linda Holen Moen (offentlig sektor stipendiat)

Carolina Øverlien (hovedveileder/Forskningsleder/Forsker I/Professor i socialt arbete, Stockholm universitet)

Thormod Idsøe (biveileder/professor)

Trude Bell (prosjektleder og fagkonsulent/Utdanningsetaten Osloskolen, Avdeling for Pedagogisk kompetanseutvikling, Seksjon for læringsmiljø)

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater