SUSTAIN: Bruk og opprettholdelse av kunnskapsbasert behandlingstilbud i psykisk helsevern

Vi vet fortsatt lite om hva som bidrar til å opprettholde kunnskapsbaserte metoder for behandling av PTSD i helsetjenestene, og hvilke strategier som kreves for å oppnå dette.

 
2023 Dette prosjektet er pågående 2027

Prosjektleder

Hovedmål

SUSTAIN er en del av et pågående forsknings- og implementeringsprosjekt ved NKVTS. Siden 2018 har NKVTS på oppdrag fra Hdir jobbet med å støtte allmennpoliklinikker i psykisk helsevern for voksne i å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD. Metodene som implementeres er EMDR og kognitiv terapi for PTSD. SUSTAIN har som mål å innhente kunnskap om hvordan vi kan lykkes med å opprettholde kunnskapsbaserte behandlingsmetoder i helsetjenester.

Til tross for at det finnes kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for PTSD, er de ofte ikke en del av behandlingstilbudet. Vellykket implementering av behandlingsmetoder handler om at metodene tas i bruk og integreres i tjenestens eksisterende strukturer, mens opprettholdelse handler om fortsatt bruk over tid.

Å opprettholde metoder har vist seg å være krevende, og mange mislykkes. Investering i implementering av metoder som ikke opprettholdes er bortkastede ressurser, og går utover tilbudet pasientene har behov for og krav på. Vi vet fortsatt lite om hva som bidrar til å opprettholde kunnskapsbaserte metoder og hvilke strategier kreves for å oppnå dette.

SUSTAIN vil frembringe kunnskap om:

  • hvordan tjenester kan opprettholde kunnskapsbaserte metoder for PTSD i tjenestetilbudet, og
  • hvordan terapeuter kan administrere og tilpasse behandlingstilbudet slik at flere pasienter nyttiggjør seg metoder for PTSD.

Kunnskapen vil komme tjenestene til gode ved at den nasjonale implementeringen (ITV) vil tilpasse og videreutvikle strategiene som brukes for å implementere og opprettholde PTSD-metodene i nye tjenester. Den vil også komme tjenester og terapeuter til gode ved å få mer kunnskap om hva som kan bidra til at flere pasienter får tilgang og kan nyttiggjøre seg av PTSD-behandling, som også er et av målene til Rådet for psykisk helse. Denne kunnskapen kan også bidra til forbedring av implementeringsprosesser i andre helse- og omsorgstjenester.

Metode

Deltagere i SUSTAIN er terapeuter, allmennpoliklinikkledere og DPS-ledere ved DPS som deltok i prosjektet «Implementering av traumebehandlingstilbud for voksne» (ITV) ved NKVTS i 2018-2022.

SUSTAIN vil innhente data gjennom tre kilder: kvalitative intervjuer, spørreundersøkelser og retrospektive journalgjennomganger. Vi vil spørre tjenestene om graden av opprettholdelse, samt andre indre og ytre organisatoriske faktorer som er viktige for å lykkes med opprettholdelse. I tillegg vil SUSTAIN få frem PTSD-pasienters erfaringer med behandlingstilbudet de har mottatt.

Pasienter som har gjennomført eller avbrutt behandling vil intervjues gjennom Bruker-spør-bruker-metoden, hvor de blir intervjuet av en person med brukererfaring.

I analysen av datamaterialet vil vi bruke blandede metoder (mixed methods). Kvantitative data vil komplementeres av kvalitativ. I tillegg vil vi bruke nyutviklet dataanalyse som kan hjelpe oss å undersøke årsak-virkningssammenhenger, dvs. hvilke faktorer vil være nødvendige eller tilstrekkelige for å lykkes med opprettholdelse.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater