Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner

Det foreligger i  Norge svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Studier fra andre land viser at partners deltakelse i operasjoner får konsekvenser for familien hjemme på mange ulike måter. Undersøkelsene viser at mange familier, barnas helse, fungering og levekår påvirkes negativt.

 
2019 Dette prosjektet er pågående 2023

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Målene med denne studien er å utvikle: 1) kunnskap på norske forhold om hvilken betydning utelandsopperasjoner har for veteraners fungering i forhold til familie, barn og nære andre når de har deltatt i internasjonale operasjoner. 2) Undersøkelsen vil også belyse hvilken betydning deres fravær har for nærstående familie, barn og nære andre. Undersøkelsen har som mål å framskaffe kunnskap som er relevant for Forsvarets arbeid med å begrense skadevirkninger på innsatspersonell og deres nærstående ved deltakelse i internasjonale operasjoner.

Utover dette er det et mål å framskaffe kunnskap som er relevant for skolesektoren og det norske velferdsapparatet i oppfølgingen av familier hvor mor eller far har deltatt i utenlandsoperasjoner.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater