Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, familie og venner. I Norge foreligger det svært lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at et familiemedlem tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Studier fra utlandet viser at deltakelse i internasjonale operasjoner kan påvirke familien på mange ulike måter.

 
2020 Dette prosjektet er gjennomført 2023

Prosjektleder

 • Andersen, Arnfinn J.

  Andersen, Arnfinn J.

  Forskningsleder / forsker II / dr. polit.

  Vis profil

Prosjektdeltakere

 • Ekornås, Belinda
 • Spilsberg, Amalie
 • Brunovskis, Anette

Hovedmål

Vi vet lite om hvordan hverdagslivet blir påvirket av at én av foreldrene i en familie deltar i internasjonale operasjoner. Spesielt, om hvordan dette ser ut for norsk militærpersonell og deres familier. Denne studien ønsker derfor å undersøke følgende tema, i en norsk kontekst:

 • Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner?

 • Hvilke faktorer har betydning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?

Et viktig mål med prosjektet er å få kunnskap om hvordan veteraner og deres familier på best måte kan følges opp etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Studien bygger på en spørreskjemaundersøkelse rettet til veteraner, deres partner og barn i alderen fra 12 – 18 år. Spørsmålene omhandler tema som sosial støtte, arbeidsliv og skole, samt psykisk helse og livskvalitet. Det unike med studien er at veteranen, ektefelle/samboer, barn og veteranens venn også blir invitert til personlige intervju.

Vi ønsker å høre hvert familiemedlems historie om hverdagsliv før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Undersøkelsen har som mål å framskaffe kunnskap som er relevant for Forsvarets arbeid med å begrense skadevirkninger på innsatspersonell og deres nærstående ved deltakelse i internasjonale operasjoner. Et annet sentralt mål er å innhente kunnskap som er relevant for skole og velferdstjenestenes oppfølgingen av familier hvor mor eller far har deltatt i utenlandsoperasjoner. 

Metode

Gjennom spørreskjemaundersøkelse og intervju med veteraner, deres partner og felles barn ønsker vi å få mer kunnskap om veteranfamilier. Vi ønsker å rekruttere veteraner, deres partner (evt tidligere partner) og felles barn (12-17 år) til spørreundersøkelsen, et større utvalg.

Veteraner, deres partner/tidligere partner, deres felles barn og minst én venn av veteranen inviteres til personlige intervjuer.

Spørreundersøkelsen er tilpasset de ulike målgruppene, og omhandler faktorer som kan ha betydning for familiens hverdagsliv og relasjoner, samt spørsmål om psykisk helse.

I intervjuene vil fokus være på deltakernes opplevelser i tiden forut for, under og etter deltakelse i internasjonale operasjoner, samt hvordan familien opplever sin livssituasjon.

NKVTS samarbeider med RVTS om gjennomføringen av intervjuene og formidling av funn til hjelpeapparatet og skoler.

Tilleggsinformasjon

Studien er finansiert av Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Forsvaret. Samarbeidet rundt utviklingen av studien, samt rekrutering til studien, skjer både nasjonalt og med nordisk med forskerkolleger. Nasjonalt gjennom samarbeid med RVTS, Veteranorganisasjoner og Forsvaret, og med en referansegruppe. 

Rapport: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier (2023)

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater