Ansatte
Andersen, Arnfinn J. Pressebilder

Andersen, Arnfinn J.

Forsker II / dr. polit.
Enhet: Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - voksne og eldre
Telefon: 470 31 669

Kompetanseområder

 • Tvungen migrasjon og flyktninghelse
 • Radikalisering og ekstremisme
 • Integrering, familie, samliv og nye familieformer,

  vennskap, sosiale nettverk,
  kjønn, seksualitet, normalitet

  Andersen har arbeidet innenfor forvaltning og forskning med fagområder som barn, familie, likestilling og velferd. Han har vært ansatt i Barne- og likestillingsdepartementet (1988 – 1994) og i Norges Forskningsråd med programansvar innenfor området barn, familie og velferdsforskning (1994 – 1999/2003 – 2005). Andersen har også arbeidet som avdelingsleder ved Likestillings- og diskrimineringsombudet (2006 – 2007) og som forskningsleder/forskningssjef ved NKVTS (2010 – 2019)

  I 2003 ble Andersen dr.polit ved Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU). Han har vært tilknyttet Universitet i Oslo (UiO) som Post.doc ved Senter for kjønnsforskning (2005 – 2006/2007 – 2009).

  I tillegg har Andersen hatt nasjonale og internasjonale verv: 

 • Medlem av regjeringens kontaktutvalg for likestilling (Bondevik I)
 • (2007 – 2010) Medlem senere styreleder ved Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)
 • (2007 – 2019) Medlem av representantskapet i REFORM
 • (2012 – 2014) Styremedlem Likestillingssenteret på Hamar
 • (2004 – 2005) Utpekt som Nasjonal ekspert til programkomiteen: Prioritet 7 Citizens and Governanse in a Knowledge-Based Society. DG Research, Europakommisjonen
 • (1990 – 1993) Programstyremedlem i programmet «»Barn i velferdssamfunnet»» i Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS)

  Han har også arbeidet som evaluator av søknader til EU-kommisjonen for DG-research for enheten Women and Science.

Prosjekter

Vis alle prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Nissen, A., Cauley, P., Saboonchi, F., Andersen, A. J., & Solberg, Ø. (2020). Cohort profile: Resettlement in Uprooted Groups Explored (REFUGE) – A longitudinal study of mental health and integration in adult refugees from Syria resettled in Norway between 2015 and 2017. BMJ Open, 10(7). doi:10.1136/bmjopen-2019-036101

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2019). Bekymring – Hva er det, og hva gjør det? I S. Lid & G. Heierstad (Red.) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror (s. 51-67). Gyldendal Akademisk.

Andersen, A. J. (2016). Forhandlinger om faderskab i homoseksuelle mænds liv. In S. B. Nielsen & G. R. Hansen (Red.) Køn, seksualitet og mangfoldighed (pp. 221-244). Samfundslitteratur.

Andersen, A. J. (2015). Making Space for fatherhood in gay men’s lives in Norway. In G. B. Eydal & T. Rostgaard (Eds.) Fatherhood in the Nordic Welfare States (pp. 231-250). Policy Press.

Andersen, A. J. (2013). Intimitetens plass i vennskap og parforhold sett i lys av en romantisk historie. I W. Mühleisen & J. L. Lorentzen (Red.) Å være sammen. Initimitetens nye kulturelle vilkår (s. 203-219). Akademika forlag.

Andersen, A. J. (2011). Fra heteroromantikk til mangfoldige lystfellesskap: Intimitetens endrede organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning, 35(1), 3-17.

Andersen, A. J. (2011). Sexual citizenship in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 25(1), 120-134. doi:10.1093/lawfam/ebq019

Andersen, A. J. (2010). Menns rom for farskap. Barnets betydning for konstruksjon av farskap blant menn som lever homoseksuelt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 51(3), 363-386.

Andersen, A. J. (2009). Det norske seksuelle medborgerskap. I W. Mühleisen & Å. Røthing (Red.) Norske seksualiteter (s. 121-140). Cappelen Damm Akademisk.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Øverland, G., Andersen, A. J., & Førde, K. E. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Øverland, G., Andersen, A. J., Førde, K. E., Grødum, K., & Salomonsen, J. (Eds.) (2018). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Andersen, A. J. (2003). Menn skaper rom for foreldreskap og familie. Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur. Trondheim: NTNU. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Solberg, Ø., Nissen, A., Cauley, P., & Andersen, A. J. (2020). Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway: Main findings from the REFUGE study. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2020).

Førde, K. E., & Andersen, A. J. (2018). Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2018).

Grønnerød, J. S., Andersen, A. J., & Hellevik, P. (2016). Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2016).

Andersen, A. J. (1988). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Andre publikasjoner

Andersen, A. J. (2018). Ikke legg ned NKVTS. Dagsavisen.

Solberg, Ø., & Andersen, A. J. (2016). La oss ikke glemme psykisk helse. NRK Ytring. doi:https://www.nrk.no/ytring/la-oss-ikke-glemme-psykisk-helse-1.12950948

Bergman, S. H., & Andersen, A. J. (2013 April). Research on Gender-based and Domestic Violence in Norway, with emphasis on NKVTS. Paper presented at Opening Conference, Programme on Domestic and Gender-based Violence, Norwegian Financial Mechanism, Tallinn.

Andersen, A. J. (1995). Homofile og lesbiskes livssituasjon. Norsk Teologisk Tidsskrift(2).

Andersen, A. J. (1987). Coming Out Coming Home. Vennskap som sosial strategi. Universitet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).

Pressebilder