Tema: Vold og overgrep

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem – brukermedvirkning og pårørendes rolle

Prosjektet vil gi ny kunnskap om eldre sykehjemspasienters utsatthet, sykehjemmenes håndtering av overgrepssaker, samt kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende når overgrep mistenkes.  Studien består av tre delstudier, hvorav delstudie 3 gjennomføres ved NKVTS.

 
2017 Dette prosjektet er pågående 2021

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Målet for delstudie 3 er å belyse hvilke opplevelser og erfaringer pårørende til eldre pasienter har om vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem, hvordan de forstår denne problematikken og hvordan de blir involvert når overgrep mistenkes eller avdekkes.

De to øvrige delstudiene gjennomføres ved NTNU. Den ene delstudien har som mål å kartlegge forekomsten av utsatte på norske sykehjem. Den andre delstudien kartlegger pasientsikkerhetssystemene i sykehjemmet, ledelse og organisering. Felles mål for alle de tre delstudiene er at kunnskapen som oppnås skal bidra til å øke den faglige kvaliteten av praksis.

Metode

Delstudie 3 er en kvalitativ studie hvor datainnsamlingen vil være fokusgruppeintervjuer med personer som er eller har vært pårørende til eldre pasienter i sykehjem

Tilleggsinformasjon

Dette er et fire års forskningsprogram som koordineres av NTNU og finansieres av NFR-programmet HELSEVEL. NTNU er prosjekteier, NKVTS er samarbeidspartner og ansvarlig for den faglige gjennomføringen av delprosjekt 3. Det er tre PhD-kandidater knyttet til prosjektet og PhD-kandidaten i delstudie 3 har NKVTS som arbeidssted.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater